Warszawa 14.05.2001

 

Minister Nauki

Przewodniczący

Komitetu Badań Naukowych

Andrzej Wiszniewski

 

Szanowny Pan Minister
Jarosław Bauc
Minister Finansów

 

Szanowny Panie Ministrze

 

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez nowelizacje ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy Kodeks Celny pojawiły się wątpliwości dotyczące realizacji wspólnotowych programów przez podmioty uczestniczące w Piątym Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej.

Decyzja nr 4/99 Rady Stowarzyszenia UE-Polska (UE-PL 1406/99 ) z dnia 4 sierpnia 1999 roku dotycząca udziału Polski w Piątym Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej w pkt.7 Załącznika I stanowi, iż „Działania objęte niniejszą decyzją będą zwolnione z polskich podatków pośrednich, ceł, zakazów i ograniczeń importu i eksportu w odniesieniu do towarów, które maja być wykorzystane w takich działaniach.

Zmiany wprowadzone przez art.1 pkt z 57 ustawy z dnia 22 grudnia 2000r. (Dz.U.01.12.92), zmieniającej ustawę Kodeks Celny z dniem 1 stycznia 2002r., likwidują dotychczasowe zwolnienia z art.190 Kodeksu Celnego. Jednocześnie art.19043 w § 1 zawiera delegację dla Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia zwolnień od cła innych niż określone w art.1901-19041 w sytuacji konieczności wykonywania umów międzynarodowych.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o wystąpienie do Rady Ministrów o wydanie stosownego rozporządzenia, mającego na celu wywiązanie się przez Polskę z umowy dotyczącej Piątego Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie bezcłowego importu towarów w związku z realizacją projektów objętych tym programem.

Podmioty uczestniczące w Piątym Programie Ramowym Unii Europejskiej spotykają się także z problemem różnej interpretacji art.21 ust.1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 17 ust.1.pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z powyżej przywołanymi przepisami zwolnieniu z podatku dochodowego podlegają wszystkie dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy niezależnie od tego, czy przekazanie środków jest dokonywane bezpośrednio czy też za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania tych środków na rzecz podmiotów, którym ma służyć ta pomoc.

W przypadku projektów realizowanych w ramach Piątego Programu Ramowego Unii Europejskiej zachodzi tutaj odpowiedniość podmiotów w stosunku do ustawy - beneficjantem pomocy są poszczególni naukowcy lub ich grupy zaś funkcje podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków pełnią poszczególne uczelnie i instytuty. W tej sytuacji interpretacje dokonywane przez niektóre urzędy skarbowe, żądające zapłaty podatku dochodowego od środków przekazanych za pośrednictwem instytucji upoważnionych do rozdzielania pomocy są sprzeczne z art.21 ust.1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Uprzejmie proszę Pana Ministra o zajęcie stanowiska odnośnie wyżej wymienionych rozbieżności w interpretacji przepisów podatkowych.

 

Z wyrazami szacunku

 

z up. Przewodniczącego

Podsekretarz Stanu

 

mgr Małgorzata Kozłowska

Początek strony Powrót


Początek strony Powrót