Warszawa 19.04.2001.

 

 

Szanowny Pan

Longin Komołowski

Minister Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Szanowny Panie Ministrze

 

W związku z realizacją Piątego Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej i coraz liczniejszymi przyjazdami naukowców z krajów Unii Europejskiej w ramach realizacji projektów objętych tym Programem pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra na problem uzyskiwania zezwoleń na pracę przez naukowców cudzoziemców. Ich pobyt w Polsce ma często charakter kilkudniowego przyjazdu połączonego z wykładami lub prowadzeniem badań naukowych, za co otrzymują od polskiego pracodawcy wynagrodzenie. Art. 9 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o cudzoziemcach w każdym takim przypadku nakłada na nich obowiązek uzyskania wizy pobytowej z prawem do pracy. Sytuacja ta jest dużym utrudnieniem zwłaszcza, że dotyczy także krótkich pobytów (1-3 dniowych).

Także w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu , w takiej sytuacji każdorazowo zachodzi konieczność ubiegania się o zgodę starosty na zatrudnienie cudzoziemca.

Na mocy odrębnych przepisów obowiązek ten nie dotyczy placówek Polskiej Akademii Nauk oraz szkół wyższych. Problem pojawia się w stosunku do naukowców, którzy biorą udział w programach we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz przedsiębiorcami.

Ponieważ powyższa współpraca ma coraz szerszy charakter bardzo proszę o ustosunkowanie się do powyższych problemów i rozważenie możliwości wprowadzenia zmian prawnych uwzględniających specyfikę międzynarodowej współpracy naukowej w kontekście uzyskiwania pozwoleń na pracę.

 

Łączę wyrazy szacunku

Z.up. Przewodniczącego

 

 Podsekretarz Stanu

 

mgr    Małgorzata Kozłowska

 

Początek strony Powrót


Początek strony Powrót