Komisja Europejska

Research Directorates General

Wspólne badania

Numer projektu

Tylko do użytku komisji

 

Akronim projektu 2

B 3. Podsumowanie kosztów w euro 61 *

Kod i numer uczestnika 22

 

Skrót nazwy uczestnika 8

Ilość osobomiesięcy 46

Koszty osobowe 47

Delegacje 48

Podzlece-nia 49

Środki trwałe 50

Środki nietrwałe 51

Obliczenia 52

Inne koszty 53

Ochrona własności intelektualnej 54

Narzuty 55

Całkowite koszty dopusz-czalne

Wniosko-

wany wkład z UE 56

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

Suma cząstkowa MŚP

                       

Suma cząstkowa RTD

                       

Razem

                       

* Dane zgodne z formularzami A2 wypełnionymi przez uczestników projektu

 

Komisja Europejska

Research Directorates General

Wspólne badania

Numer projektu

Tylko do użytku komisji

 

Akronim projektu 2

B 4. Przegląd kosztów i finansowania 62 *

Skrót nazwy organizacji 8

Nr

Kraj 9

Czy MŚP (T/N) 23

Ilość osobomie-sięcy 46

Koszty dopuszczal-ne 11

Wkład UE 12

Wkład gotówkowy 18

Razem wkład

Wnioskodawcy MŚP 13 (Pierwszy koordynator)

A1

A2

A3

A4


A5

A6

Sumy cząstkowe

i.

A.

C.

E.

F=A+E

Jednostki BRT 15

B1

B2

B3

B4

Sumy cząstkowe

ii.

B.

D.

Razem osobomiesięcy

i. + ii.+

Razem koszty dopuszczalne

A+B =

Razem wymagany wkład UE

C+D =

Wkład gotówkowy od MŚP

E=B-D

Całkowity wkład uczestników

F=

* Dane z formularzy A2, Tabela może być wypełniona przy zastosowaniu narzędzia obliczeniowego

dostępnego w Internecie (http://www.cordis.lu/sme)