Zasady udziału w projektach CRAFT i Exploratory Awards

 
Na czym polega CRAFT
Projekty CRAFT
Projekty przygotowawcze
Zasady finansowania projektów
Sposób i terminy składania wniosków

 
 
Na czym polega CRAFT
Komisja Europejska przeznaczyła ponad 360 milionów euro na wsparcie techniczne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstwbiorących udział w 5 Programie Ramowym Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwa polskie mogą uczestniczyć w tym programie na takich samych prawach jak przedsiębiorstwa z krajów członkowskich UE.
Specjalny instrument wspierania innowacyjnych firm to tzw. schemat CRAFT (Cooperative Research Action for Technology). W ramach projektów finansowane są wspólne przedsięwzięcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), które nie mają możliwości finansowania prac rozwojowych z własnych funduszy. CRAFT stwarza możliwość zlecenia wykonania badań i analiz wyspecjalizowanej placówce naukowo-badawczej w kraju lub za granicą, a koszty realizacji zlecenia pokrywane są w całości przez Program.
Projekty CRAFT
Badawcze projekty współdziałania (CRAFT) są określone jako badania, dla realizacji których grupa MŚP posiadających ograniczony potencjał badawczy uzupełniona zostaje przez podwykonawcę realizującego badania na ich rzecz. MŚP zarządzają projektem i posiadają wyłączność na wszelkie prawa własności intelektualnej wynikające z realizacji projektu.
Finansowanie przez UE
Do wysokości 50% wymagalnych kosztów badań do maksymalnej kwoty 1 miliona euro. Zakres wartości projektów należy do przedziału od 300 000 d0 2 milionów euro z grantami wielkości 150 000 do 1 miliona euro.
Uczestnicy

Co najmniej trzy nie związane z sobą MŚP spełniające określone wcześniej warunki, pochodzące z co najmniej dwu krajów, w tym jednego – członka UE. Podwykonawcą w tych projektach winien być co najmniej jeden ośrodek naukowo-badawczy.

Koordynator

Wybrane MŚP przedstawiające wniosek, odpowiedzialne za wszystkie aspekty projektu od jego zgłoszenia, poprzez negocjację kontraktu, do włączenie finansowania.

Płatności

Wypłaty z tytułu badawczych projektów współdziałania są dokonywane na rzecz MŚP-koordynatora, 40% finansowania przez Komisję Europejską wypłacane jest w momencie podpisania kontraktu, pozostała część - w rocznych ratach. MŚP-koordynator jest odpowiedzialne za podpisanie przez Komisją Europejską (KE) kontraktu z uczestnikami projektu (MŚP). Wszyscy uczestnicy projektu wyrażają pisemną zgodę na to, by ustalony koordynator reprezentował ich interesy wobec Komisji Europejskiej. Konsorcjum powinno się ukonstytuować przed podpisaniem przez MŚP-koordynatora kontraktu z KE.

Wykorzystanie wyników badań

MŚP - uczestnicy kontraktu są posiadaczami własności intelektualnej i są odpowiedzialne za wykorzystanie wyników badań powstałych w rezultacie realizacji kontraktu. Ta własność intelektualna może zostać rozdzielona pomiędzy innych uczestników projektu na zasadach ustalonychw umowie konsorcjum.

Projekty przygotowawcze
Projekty przygotowawcze zapewniają małym i średnim przedsiębiorstwom pokrycie części kosztów przygotowania kompletnej propozycji badawczej zgłaszanej do Programów Badawczych UE. Z projektu pokrywane są koszty rozpowszechnienia propozycji udziału w II PH lub fazy przygotowawczej, z włączeniem analizy wykonalności, poszukiwań partnerów, analiz rynku, sprawdzenia patentów i opracowywania projektu.
Finansowanie przez UE
Do 75% kosztów całkowitych, czyli do wysokości 22 500 euro (co stanowi 75% grantu o wartości 30 000 euro).
Czas trwania

Maksimum 12 miesięcy, choć zwykle 3 do 6 miesięcy.

Uczestnicy

Co najmniej dwa niezależne MŚP pochodzące z dwu krajów członkowskich lub przynajmniej jedno z nich pochodzi z kraju członkowskiego, adrugie (pozostałe) – z krajów stowarzyszonych z UE.

Koordynator MŚP

Koordynatorem projektu przygotowawczego jest wybrane MŚP odpowiedzialne za jego przedstawienie. 

Kontrakt

Kontrakt jest zawierany z jednej strony przez Komisję Europejską, z drugiej - przez MŚP-Koordynatora i pozostałych uczestników projektu.

Płatności

Wypłaty z tytułu uzyskania projektu przygotowawczego są dokonywane po złożeniu projektu do drugiego etapu realizacji (czyli na przykład do projektu CRAFT) na podstawie wniosku o finansowanie. Fundusze z projektu przygotowawczego nie będą wypłacone, dopóki nie zostanie złożony projekt "właściwy", spełniający wszystkie wymogi stawiane projektom tego etapu.

Zasady finansowania projektów
Projekty CRAFT posiadają pewne specyficzne zasady finansowania, które zostaną przedstawione szczegółowo.
Ogólna zasada finansowania projektów polegająca na tym, że Komisja Europejska finansuje 50% wartości całego projektu, obowiązuje także w przypadku projektów CRAFT. Zasada ta obejmuje także poszczególne przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie. Oznacza to, że każde z nich może otrzymać jedynie refundację nie przekraczająca 50% całkowitych kosztów uczestnictwa tego przedsiębiorstwa w projekcie.
Inaczej finansowane są podmioty realizujące prace badawczo-rozwojowe na rzecz i zlecenie partnerów projektu: MŚP. Podmioty te są podwykonawcami w projekcie i koszty przez nie ponoszone w ramach realizacji projektu są refundowane przez Komisję Europejską w 100%.
Komisja Europejska narzuciła również minimalną wartość kosztów projektu jaka musi być poniesiona przez realizatorów prac badawczo-rozwojowych. Wynosi ona 40% całkowitych kosztów projektu. Ponieważ podwykonawcy realizujący te prace są finansowani de facto przez Komisję Europejska w 100%, a całkowita wartość dofinansowania nie może przekroczyć 50% całkowitej wartości projektu,
Wykres 1.
co najwyżej 10% wartości projektu może trafić do MŚP–partnerów konsorcjum, jako refundacja części ponoszonych przez nie kosztów w ramach realizacji projektu. Tę sytuację przedstawia Wykres 1.
MŚP nie wnoszą do budżetu projektu wkładu gotówkowego. Taka konieczność może wystąpić jedynie wówczas gdy podwykonawca będzie chciał otrzymać za swoja pracę więcej niż wynosi dofinansowanie KE czyli więcej niż 50% wartości projektu. Wówczas brakujące środki muszą zostać wyasygnowane w postaci gotówki przez MŚP. Generalnie MŚP wnoszą do budżetu jedynie poniesione koszty związane z wynagrodzeniami pracowników pracujących na rzecz projektu, kosztów zakupu materiałów, aparatury, delegacji i innych kosztów związanych z realizacja projektu w tym także kosztów pośrednich (narzutów)
Ponieważ jednym z podstawowych zasad projektów CRAFT jest ponadnarodowa współpraca przedsiębiorstw Komisja Europejska wprowadziła dodatkowe zasady prowadzące do zrównoważonego partnerstwa w projekcie. Celem uniknięcia dominacji jednego kraju lub jednego partnera wprowadzono zasadę, że udział kosztów jednego partnera – MŚP nie może przekraczać 40%, zaś udział kosztów partnerów – MŚP pochodzących z jednego kraju 60% wkładu wszystkich partnerów – MŚP w projekcie.
Przykładowy rozdział kosztów w przykładowym konsorcjum realizującym projekt CRAFT przedstawiono w Tabeli 1. Tabelę stanowi polska wersja części B4 formularza wnioskowego dla projektów CRAFT. Dla uniknięcia błędów Komisja Europejska opracowała tzw. CRAFT Calculator program sprawdzający poprawność podziału kosztów pomiędzy partnerami projektu.
Sposób i terminy składania wniosków
Udział w 5 Programie Ramowym wiąże się z koniecznością przygotowania i złożenia odpowiedniego wniosku do oceny. Projekty są zatwierdzane do realizacji a tym samym przyznawane są przez Komisję Europejską środki finansowe.
Wnioski przygotowuje się ściśle według opracowanych wzorów, wykorzystując formularze przygotowane przez Komisję Europejską. Wnioski muszą być sporządzone na oryginalnych formularzach.
Wnioski muszą być przygotowane niezwykle starannie zarówno od strony merytorycznej jak i formalnej. Nie może brakować żadnej części składowej, żadna informacja nie może być pominięta oraz nie może brakować żadnego wymaganego podpisu. Wnioski powinny być opracowane w języku angielskim.
Do sprawnego i wygodnego przygotowania wniosków służy program komputerowy PROTOOL, który można bezpłatnie skopiować. Program ten oprócz przygotowania wniosku umożliwia także bezpośrednie przesłanie wniosku do Komisji Europejskiej drogą elektroniczną.
Wnioski wysyłane pocztą kurierską lub składane osobiście muszą dotrzeć do Komisji Europejskiej (na wskazany adres) przed upływem terminu (tzn. godz. 17:00 wskazanego dnia) Także wnioski wysyłane zwykłymi listami poleconymi muszą dotrzeć do Komisji Europejskiej w tym terminie. (patrz: Information Brochure).
Zarówno do projektów przygotowawczych jak i do projektów CRAFT wnioski można składać w każdym momencie, ponieważ jest to tzw. konkurs otwarty (open call). Konkurs został rozpoczęty na początku 5PR (kwiecień 1999) i zostanie zakończony 28.02.2002 r. Niemniej jednak wyznaczone zostały terminy przekazywania wniosków do oceny. Terminy te to: 18.04.2001, 19.09.2001 i 28.02.2002. Wnioski, które dotrą do Komisji Europejskiej po terminie przekazania do oceny są oceniane w kolejnym terminie i nie trzeba ich ponownie składać.


Strona 2.PH Modyfikacja: 07.11.2001r.