CRAFT - Formularz wniosku – Formularz A0

Komisja Europejska

Research Directorates General

Cooperative Research

EN A 1 FP5COR

Wyłącznie do uzytku komisji

 

Nazwa i adres Koordynatora MŚP *

Nr faxu Koordynatora MŚP *

 

COOPERATIVE RESEARCH (CRAFT) – POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU

 

Z przyjemnością potwierdzamy przyjęcie wniosku CRAFT zatytułowanego

CRAFT Identyfikacja *

Pełna nazwa projektu 1

Akronim projektu 2

Priorytet tematyczny 3

 

Niniejszy wniosek CRAFT otrzymał unikalny numer identyfikacyjny (patrz ramka w prawym górnym rogu).

Proszę zawsze podawać ten numer identyfikacyjny w przyszłej korespondencji odnoszącej się do niniejszego projektu. Proszę upewnić się, że partnerzy w projekcie również znają ten numer.

Wniosek zostanie oceniony przez Komisję z udziałem ekspertów. Wynik tej oceny będzie Państwu przekazany zgodnie z procedurą.

Dziękujemy za przygotowanie wniosku i za zainteresowanie programami Unii Europejskiej.

*) Wypełnia Koordynator MŚP

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU KOMISJI

Data stempla pocztowego  / /  Data przyjęcia wniosku  / /  


Wniosek przyjęty przez:

CRAFT - Formularz Wniosku – Formularz A1

Komisja Europejska

Research Directorates General

Exploratory Awards

EN B 1 FP5COR

Wyłącznie do uzytku komisji

Akronim projektu 2

Badania na zamówienie - projekt CRAFT – Przegląd wniosku 1 *

Priorytet/y tematyczny(e) 3

Pełna nazwa projektu 1

Nazwa prawna Koordynatora MŚP 5

Czas realizacji projektu 6 (m-ce)

Streszczenie 7*

Uczestnicy

Skrócona nazwa organizacji 8

Kod kraju 9

Wielkość organizacji 10

Dopuszczalne koszty 11

Wnioskowany wkład UE 12

Wniosko-dawcy MŚP

(najpierw koordyna-tor)

A

A

A

A

A

A

Sumy częściowe 14

A

C

Jednostki badawcze BRT 15

B

B

B

Sumy częściowe 16

B

D

Całkowite koszty dopuszczalne

A+B =

Wnioskowany wkład UE17

C+D =

Całkowity wkład gotówkowy wymagany od MŚP18

B-D =

Historia wniosku

Czy wniosek został przygotowany z wykorzystaniem funduszy grantu przygotowawczego (Exploratory Award). Jeżeli tak, proszę podać szczegóły wniosku przygotowawczego 19

T

N

Priorytet tematyczny

Nr kontraktu

Czy złożyli Państwo albo Wasz partner, poprzednio lub obecnie propozycję tego projektu lub podobnego w treści do jakiegoś programu UE? Jeżeli tak, proszę podać szczegóły wniosku 20

T

N

Nazwa programu

Nr wniosku/projektu

Podpis

Data (DD/MM/RRRR)

Podpis Koordynatora MŚP

* Dane jak w formularzu A2 wypełnionym przez uczestników

 

CRAFT - Formularz Wniosku – Formularz A2.1

Komisja Europejska

Research Directorates General

Wspólne badania

EN D 1 FP5COR

Wyłącznie do użytku komisji

Akronim projektu 2

A2.1

Profil / informacja o uczestniku 21

Rola i numer uczestnika

Kod uczestnika/Nr 22

Czy uczestnik kwalifikuje się jako MŚP? 23

T

N

Koordynator MŚP o

Wnioskodawca MŚP 13 o

Jednostka badawcza 15 o

Szczegóły prawne dotyczące uczestnika i adres

Nr rejestracyjny w programach badawczych UE 24

 

Nazwa prawna organizacji 25

 

Skrócona nazwa8

 

Prawny nr rejestracyjny 26

 

Branża(NACE) 27

 

Typ działalności 28

Status prawny29

 

Jeżeli “PRC”, specyfikuj 21

 

Skrytka pocztowa 31

 

Ulica i nr domu

 

Kod pocztowy 32

 

Cedex 33

 

Miejscowość

 

Kod kraju 9

 

Nazwa kraju 9

 

Strona internetowa

 

Szczegóły dotyczące uczestnika

Roczny obrót 34

 

Roczny bilans35

 

liczba pracowników 1O

 

Czy organizacja jest niezależna 36 ?

T

 

N

 

Jeżeli NIE, proszę wymienić nazwę, roczne obroty, roczny bilans i liczba pracowników właścicieli posiadających 25% udziałów lub więcej 37

Nazwa prawna

 

Roczny obrót 34

 

Roczny bilans 35

 

liczba pracowników 10

 

Nazwa prawna

 

Roczny obrót 34

 

Roczny bilans 35

 

liczba pracowników 10

 

Czy twoja organizacja jest afiliowana przy innym uczestniku projektu 38 ?

T

 

N

 

Jeżeli TAK, proszę podać numer uczestnika,

skrót nazwy i

charakter afiliacji 39 (D/I)

Adres głównego działu realizującego prace 40

Nazwa działu/Instytutu

 

Skrytka pocztowa 31

 

Ulica i nr domu

 

Kod pocztowy 32

 

Cedex 33

 

Miasto

 

Kod kraju 9

 

Nazwa kraju 9

 

 

 

CRAFT - Formularz Wniosku – Formularz A2.2

Komisja Europejska

Research Directorates General

Wspólne badania

EN E 1 FP5COR

Wyłącznie do uzytku komisji

Akronim projektu 2

A2.1

Profil / informacja o uczestniku (c.d.) 21

Osoba upoważniona... 41

Tytuł (dr, prof....)

 

Płeć42

K

 

M

 

Nazwisko

 

Imię

 

Nr telefonu 43

 

Nr faksu43

 

e-mail

 

Specyfikacja kosztów *

Podstawa kosztowa (FC/FF)44

Kategorie kosztów 45

Kwota (euro)

Szczegóły/Specyfikacje

Koszty osobowe 47

(podać szczegóły w osobomiesięcach)

Delegacje 48

(podać ilość planowanych wyjazdów)

Podzlecenia 49

Środki trwałe/sprzęt 50

Środki nietrwałe 51 (podać typ)

Obliczenia 52

Inne koszty projektu 53 (wymienić)

Ochrona własności intelektualnej 54

Narzuty 55

(podać procent i czego dotyczą)

Suma częściowa

Wnioskowany wkład UE 56

Wkład gotówkowy 57

Całkowity wkład (dopuszczalne koszty + gotówka)

Zewnętrzne źródła finansowania 58

Deklaracja

Poświadczam, że powyższa informacja jest rzetelna i że moja organizacja wyraziła zgodę na uczestniczenie w projekcie będącym przedmiotem wniosku **

Osoba upoważniona do podpisu 59

(Imię i nazwisko kapitalikami)

 

Data (DD/MM/RRRR)

   

Podpis osoby upoważnionej

 

 

* Kategorie kosztów i definicje kategorii kosztów odnoszą się ściśle tylko do uczestników będących MŚP

** Wszyscy uczestnicy powinni zapoznać się z obowiązkami opisanymii w broszurze informacyjnej przed podpisaniem formularza

 

CRAFT - Formularz Wniosku – Formularz B.1

Komisja Europejska

Research Directorates General

Wspólne badania

EN F 1 FP5COR

Wyłącznie do uzytku komisji

Akronim projektu 2

B1. Skrócony opis, streszczenie projektu

Cele (max. 1000 znaków)

Opis prac (max. 2000 znaków)

Podstawowe etapy, oczekiwane efekty i wykorzystanie rezultatów (max. 500 znaków)

Jak wypełniać "opis projektu" (Część B2).

Ta strona zawiera wyłącznie instrukcje. Nie załączajcie tej strony z Waszym wnioskiem.

Proszę zastosować we wniosku podany układ i strukturę.

B2.

Opis wniosku

PEŁNA NAZWA PROJEKTU 1 I AKRONIM 2

 1. Aspekty naukowe/technologiczne, jakość i innowacyjność (Max. 10 stron A4)
  1. Cechy jakościowe proponowanych we wniosku badań oraz ich wkład w realizację zasadniczych celów odpowiedniego programu tematycznego UE (Max. 1 strona A4)
  1. Oryginalność, stopień nowatorstwa, innowacyjności oraz postęp w stosunku do obecnego stanu technologii biorąc pod uwagę poziom ryzyka związanego z realizacją projektu (Max. 1 strona A4)
  1. Adekwatność wybranego podejścia, metodyki i planu pracy dla osiągnięcia celów naukowych i technologicznych (Max. 8 stron A4)

Z Jest to zasadnicza część wniosku. Jego jasność i jakość ma szczególne znaczenie dla oceny technicznej i naukowej.

Ta strona zawiera wyłącznie instrukcje. Nie załączajcie tej strony z Waszym wnioskiem.

Proszę zastosować we wniosku podany układ i strukturę.

B2.

Opis wniosku (c.d.)

 1. Wspólnotowa wartość dodana oraz wkład w realizację polityki UE (Max. 2 strony A4)
  1. Wymiar europejski problemu

2.2. Wartość dodana dla konsorcjum wynikająca z europejskiego wymiaru projektu

2.3. Wkład projektu we wdrożenie lub rozwój jednej lub kilku polityk/strategii UE (włączając w to polityki horyzontalne, takie jak w stosunku do MŚP) lub mające na celu rozpatrzenie kwestii standardów/norm i przepisów prawnych

 1. Wkład w realizację celów społecznych UE (Max. 1 strona A4)
  1. Wkład projektu w polepszenie jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa
  1. Wkład projektu w polepszenie perspektyw zatrudnienia oraz poziomu umiejętności w Europie

3.3. Wkład projektu w ochronę i ulepszanie środowiska naturalnego oraz zasobów naturalnych

Ta strona zawiera wyłącznie instrukcje. Nie załączajcie tej strony z Waszym wnioskiem.

Proszę zastosować we wniosku podany układ i strukturę.

B2.

Opis wniosku (c.d.)

 1. Rozwój gospodarczy oraz perspektywy dla rozwoju nauki i technologii (Max. 5 stron A4)
  1. Możliwy wkład w rozwój gospodarczy, w szczególności użyteczność i zakres zastosowań oraz jakość planów wykorzystania wyników (Max. 3 strony A4)

4.2 Znaczenie strategiczne proponowanego projektu oraz jego potencjał dla polepszenia konkurencyjności oraz rozwoju zastosowań rynkowych dla partnerów i użytkowników wyników badań naukowych i technologicznych (Max. 1 strona A4)

4.3 Wkład w postęp technologiczny w Europie a w szczególności strategie rozpowszechniania oczekiwanych efektów/wyników, wybór grup docelowych itp. (Max. 1 strona A4)

 

Ta strona zawiera wyłącznie instrukcje. Nie załączajcie tej strony z Waszym wnioskiem.

Proszę zastosować we wniosku podany układ i strukturę.

B2.

Opis wniosku

 1. Zarządzanie, partnerstwo i środki
  1. Jakość zarządzania i opis podejścia do realizacji projektu proponowany przez realizatorów (Max. 3 ½ stron A4 + tabele)
  1. Adekwatność zasobów/ środków

Należy podać następujące diagramy i tabele:

  1. Jakość partnerstwa (pozycja uczestnika w projekcie) (Max. ½ str A4 na uczestnika)
 1. Lista referencyjna i podobne projekty (Max. 2 strony A4)

 

Jak wypełniać formularze aplikacyjne (Formularze A1 – B4)

 1. Pełna nazwa Projektu
 2. Używajcie jasnego, łatwo zrozumiałego tytułu (nie więcej niż 20 słów), który będzie określał zawartość wniosku.

 3. Akronim Projektu
 4. Zaproponujcie krótki tytuł lub akronim o nie więcej niż 20 znakach, który będzie służył identyfikacji wniosku. Ten sam skrót musi pojawić się na każdej stronie wniosku.

 5. Priorytety tematyczne dla programów badawczych

Priorytety tematyczne, do których odnosi się wniosek według poniższej listy. Lista jest sporządzona w ten sposób, że pierwsze trzy cyfry wskazują program (wytłuszczony druk) a ostatnie cyfry wskazują priorytety tematyczne. Jeżeli projekt odnosi się do więcej niż jednego priorytetu tematycznego wymieńcie je według wagi tak, by główny priorytet był wymieniony jako pierwszy.

1.1.1. Jakość Życia i Zarządzanie Zasobami Żywymi

1.1.1.-1 Akcja kluczowa:§ Żywność, Żywienie i Zdrowie

1.1.1.-2 Akcja kluczowa: Kontrola Chorób Zakaźnych

1.1.1.-3 Akcja kluczowa: “Fabryka komórek”

1.1.1.-4 Akcja kluczowa: Środowisko i Zdrowie

1.1.1.-5 Akcja kluczowa: Zrównoważone rolnictwo, Rybołówstwo i Leśnictwo

1.1.1.-6 Akcja kluczowa Starzejące się społeczeństwo i Choroby

1.1.1.-7 Choroby chroniczne i degeneratywne, rak, cukrzyca, choroby układu krążenia

i choroby rzadkie

1.1.1.-8 Badania genomów i chorób o podłożu genetycznym

1.1.1.-9 Nauki o systemach nerwowych – neurologia

1.1.1.-10 Zdrowie publiczne i służba zdrowia

1.1.1.-11 Badania skierowane do osób niepełnosprawnych

1.1.1.-12 Etyka biomedyczna, bioetyka w kontekście szacunku dla fundamentalnych wartości l udzkich

1.1.1.-13 Aspekty socjoekonomiczne nauk biologicznych i technologii

1.1.1.-14 Wsparcie dla infrastruktur badawczych

1.1.2. Przyjazne społeczeństwo informacyjne (IST)

1.1.2.-1 Akcja kluczowa: Systemy i usługi dla obywateli

1.1.2.-2 Akcja kluczowa: Nowe metody pracy i elektronicznego handlu

1.1.2.-3 Akcja kluczowa: Multimedia – Treść i narzędzia

1.1.2.-4 Akcja kluczowa: Zasadnicze technologie i infrastruktury

1.1.2.-5 Tematy dotyczące wielu programów

1.1.2.-6 Badania podstawowe: przyszłe i pojawiające się technologie

1.1.2.-7 Wsparcie dla infrastruktury badawczej: tworzenie sieci badawczej, wspólne badania

1.1.2.-8 Środki wspierania IST

1.1.3. Rozwój zrównoważony i konkurencyjny

1.1.3.-1 Akcja kluczowa: Innowacyjne produkty, procesy i organizacje

1.1.3.-2 Akcja kluczowa: Zrównoważona mobilność i wymienność

1.1.3.-3 Akcja kluczowa: Transport lądowy i technologie morskie

1.1.3.-4 Akcja kluczowa: Nowe perspektywy w aeronautyce

1.1.3.-5 Działania naukowo badawcze natury ogólnej: Materiały i technologie dla produkcji i transformacji

1.1.3.-6 Działania naukowo badawcze natury ogólnej: Pomiary i testowanie

1.1.3.-7 Wsparcie infrastruktury badawczej

1.1.4. Energia, Środowisko i Rozwój Zrównoważony

Część A Środowisko i Rozwój Zrównoważony

1.1.4.-1 Akcja kluczowa: Rozwój zrównoważony i jakość wody

1.1.4.-2 Akcja kluczowa: Zmiany globalne, klimat i bioróżnorodność

1.1.4.-3 Akcja kluczowa: Zrównoważone ekosystemy morskie

1.1.4.-4 Akcja kluczowa: Miasto przyszłości i dziedzictwo kulturalne

Część B. Energia

1.1.4.-5 Akcja kluczowa Czystsze systemy energetyczne włącznie z odnawialnymi źródłami

energii

1.1.4.-6 Akcja kluczowa Ekonomiczna i efektywna energia dla konkurencyjnej Europy

1.1.4.-7 Działania naukowo badawcze natury ogólnej w odniesieniu do środowiska

1.1.4.-8 Działania naukowo badawcze natury ogólnej w odniesieniu do energii

1.1.4.-9 Wsparcie infrastruktury badawczej

4. Informacja dotycząca projektu "badania na zamówienie" (CRAFT)

Formularz A1 “Wniosek dotyczący projektu "badania na zamówienie (CRAFT)" - przegląd” ma być wypełniony przez MŚP - Koordynatora składającego wniosek w imieniu konsorcjum.

5. Nazwa prawna organizacji Koordynatora MŚP

Należy podać kompletną nazwę prawną organizacji, która działa jako Koordynator MŚP. Taka sama nazwa ma być stosowana w formularzu A2.1. Koordynator działa jako osoba kontaktowa w imieniu konsorcjum po dokonaniu oceny wniosku. Płatność grantu jest dokonywana na rzecz Koordynatora MŚP.

6. Czas trwania projektu

Czas trwania projektu w miesiącach. Minimum 12, maksimum 24 miesiące.

 1. Podsumowanie

W tej tabeli należy dokonać podsumowania informacji zawartej w formularzach A2.2. “Informacja/profil uczestnika” Koordynator MŚP powinien pojawić się jako uczestnik A1. Jeżeli we wniosku występuje więcej uczestników niż mieści się w tej tabeli, proszę dodać następny formularz A1, ale proszę numerować uczestników narastająco (tj A7, A8 itp. dla uczestników MŚP i B4, B5 dla realizatorów prac badawczych technologicznych), proszę napisać “Continued” (ciąg dalszy) w rzędzie Subtotals (Sumy cząstkowe) w pierwszym formularzu A1 oraz powtórzyć akronim wniosku w drugim formularzu A1.

8. Skrócona nazwa organizacji

Skrócona nazwa wybrana przez uczestnika dla potrzeb niniejszego wniosku. Zwykle powinno to być nie więcej niż 20 znaków.

9. Kod/nazwa kraju

Proszę użyć kod kraju według poniższej listy

Kraje członkowskie UE

Kod kraju

Kraje stowarzyszone lub zamierzające stowarzyszyć się z UE

Kod kraju

Austria

Belgia

Dania

Finlandia

Francja

Niemcy

Grecja

Irlandia

Włochy

Luksemburg

Holandia

Portugalia

Hiszpania

Szwecja

Wielka Brytania

Inne

A
B
DK
FIN
F
D
EL
IRL
I
L
NL
P
E
S
UK

Podaj

Bułgaria

Szwajcaria

Cypr

Czechy

Estonia

Węgry

Izrael

Islandia

Liechtenstein

Litwa

Łotwa

Norwegia

Polska

Rumunia

owenia

Słowacja

BG
CH
CY
CZ
EE
HU
IL
IS
LI
LT
LV
NO
PL
RO
SI
SK

W przypadku jakiegokolwiek kraju nie umieszczonego na powyższej liście proszę podać pełna nazwę kraju w pozycji “Nazwa kraju” w formularzu A2.1 i pozostawić pozycję “Kod kraju” pustą.

10. Ilość pracowników

Liczby należy podać dla całej jednostki prawnej, nie tylko dla działu realizującego projekt będący przedmiotem wniosku. Wkład pracowników zatrudnionych na części etatu powinien być przeliczony na odpowiednią liczbę pracowników pełnoetatowych. Proszę podać wg następującej klasyfikacji: Właściciel nie jest uważany za pracownika

Jeżeli wnioskodawca jest MŚP:

Dla realizatora prac badawczych i technologicznych (BRT):

S1: 0 pracowników

(firma jednoosobowa)

S2: 1-9 pracowników

S3: 10-49 pracowników

S4: 50-249 pracowników

S1: 0 pracowników

(firma jednoosobowa)

S2: 1-9 pracowników

S3: 10-49 pracowników

S4: 50-249 pracowników

S5: 250 – 499 pracowników

S6: 500-1999 pracowników

S7: 2000 + pracowników

 

11. Dopuszczalne koszty

Dla MŚP wprowadzić kwotę szacowanych dopuszczalnych kosztów wyspecyfikowanych w formularzu A2.2 (w euro). Dla realizatorów pracy badawczych i technologicznych (BRT) wprowadzić sumę zgodną z sumą w ich formularzu A2.2 (w euro).

12. Wnioskowany wkład ze strony Unii Europejskiej

Dla MŚP wprowadź wnioskowaną sumę wkładu ze strony UE jak podano w formularzu A2.2. (w euro). Wkład Unii nie może przekraczać 50% całkowitych dopuszczalnych kosztów.

13. Wnioskodawca MŚP

Wnioskodawca MŚP musi być MŚP§

14. Sumy cząstkowe

Suma cząstkowa A nie może przekraczać 60% całkowitych kosztów dopuszczalnych

15. Jednostka realizująca prace badawcze i technologiczne BRT

Jednostki badawcze (zwane dalej jednostkami BRT) muszą dysponować odpowiednią bazą badawczo rozwojową mogą to być uczelnie, instytuty badawcze, firmy przemysłowe itp. Jednostka BRT nie może być afiliowana przy żadnym uczestniku.

16. Sumy cząstkowe

Sumy cząstkowe B (koszty jednostek BRT) muszą wynosić co najmniej 40% całkowitych dopuszczalnych kosztów. Suma D jest wkładem UE wnioskowanym w celu pokrycia kosztów jednostek BRT.

17. Całkowita suma wnioskowana ze strony UE

Do 50% całkowitych dopuszczalnych kosztów. W określaniu wkładu UE brane są pod uwagę jedynie koszty ponoszone przez kraje członkowskie UE lub kraje stowarzyszone

18. Całkowity wkład gotówkowy wymagany od wnioskodawców MŚP

Wkład gotówkowy jest wymagany jeżeli wnioskowany wkład ze strony UE (C+D) nie jest wystarczający do pokrycia kosztów ponoszonych przez realizatorów prac badawczych i technologicznych – jednostek BRT (B). W takim przypadku wkład UE nie może pokrywać tych kosztów – nie może dawać środków żadnemu z MŚP.

19. Wniosek przygotowany przy użyciu grantu przygotowawczego (Exploratory Award)

Jeżeli wniosek CRAFT został przygotowany przy wykorzystaniu grantu przygotowawczego - Exploratory Award, należy podać tu szczegóły. Na pytanie należy odpowiedzieć stawiając krzyżyk na prawo właściwej odpowiedzi np.

T

N

x

20. Podobne wnioski

Jeżeli poprzednio przedkładaliście ten sam wniosek lub podobny w treści w jakimkolwiek programie pomocowym Unii Europejskiej, należy w tym miejscu podać jego szczegóły. Proszę odpowiedzieć na pytanie stawiając krzyżyk w kratce na prawo od wybranej odpowiedzi. W polu nazwa projektu należy użyć kodu z listy priorytetów tematycznych jeżeli program jest programem V programu ramowego, w innych przypadkach napisać nazwę programu. Przykład

T

N

x

21. Profil/informacja o indywidualnym uczestniku

Chociaż jednostka BRT jako subkontrahent (realizator zleceń MŚP) nie jest w sensie prawnym uczestnikiem, każde MŚP i każda jednostka BRT powinny wypełnić własny formularz A2. Proszę upewnić się, że formularz jest podpisany przez osobę w organizacji upoważnioną do podpisywania wniosków badawczych. Proszę wykonać kopię formularza przed wysłaniem go do koordynatora.

22.Kod/Nr uczestnika

Proszę używać takiego samego numeru jak w tabeli podsumowania w formularzu A1

Np.: Koordynator MŚP = A1, drugie MŚP = A2, pierwsza jednostka BRT = B1 itp.

23. Dopuszczalne MŚP

Patrz przypis do pkt 13. Proszę zaznaczyć krzyżykiem na prawo od właściwej odpowiedzi.

24. Numer rejestracyjny w programach badawczych Unii Europejskiej

W przypadku, gdy organizacja już uzyskała numer rejestracyjny w V Programie Ramowym proszę wpisać ten numer tutaj i podać szczegóły organizacyjne jedynie w przypadku, gdy uległy zmianie od czasu uzyskania numeru rejestracyjnego. Proszę zwrócić uwagę, że numer rejestracyjny i numer wniosku to nie to samo.

25. Nazwa prawna organizacji

Jeżeli dotyczy – nazwa pod którą uczestnik jest zarejestrowany w oficjalnych rejestrach handlowych

26. Prawny numer rejestracyjny

Jeżeli dotyczy – proszę podać numer organizacji, pod którym jest zarejestrowany np. w rejestrze Izby Handlowej lub innym rejestrze firm, np. rejestrze handlowym.

27. Branża (NACE)

Dla celów statystycznych Komisja dokonuje klasyfikacji głównych działań gospodarczych każdego uczestnika. W programach V Programu Ramowego jest to dokonane zgodnie z 2 lub 3 cyfrową klasyfikacją NACE. Użyj odpowiedniego kodu (kodów) dla głównej działalności gospodarczej jak wskazano w klasyfikacji NACE Rev. 1 (NACE to skrót “Nomenclature generale des activites economiques dans des Communautees europeennes”). Należy zidentyfikować główną działalność gospodarczą organizacji lub części organizacji realizującego wniosek.

28. Rodzaj działalności

Wskaż główny rodzaj działalności organizacji. Użyj jednego z kodów:

REC: research - badania

HES: higher education - szkolnictwo wyższe

OTH: others - inne

29. Status prawny

Użyj jednego z poniższych kodów:

Jeżeli reprezentujesz dopuszczone do udziału MŚP:

Jeżeli reprezentujesz jednostkę BRT:

PRC: prywatna organizacja komercyjna

PNP: prywatna organizacja non profit (np. spółdzielnia, prywatny szpital, orkiestra, ...)

GOV: jednostka rządowa

INO: organizacja międzynarodowa

JRC: międzyresortowa jednostka badawcza

PUC: państwowa (tj. nie prywatna) organizacja komercyjna

PRC: prywatna organizacja komercyjna (w tym konsultanci)

EEI: grupa interesów Unii Europejskiej

PNP: organizacja prywatna non profit

 

30. Status prawny: “ Jeżeli PRC wyspecyfikuj "

Jeżeli jesteś prywatną organizacją komercyjną wyspecyfikuj typ organizacji np.
S.A., Sp. z o.o, osoba fizyczna, ...).

31. Skrytka pocztowa

Podać numer skrytki pocztowej dla korespondencji.

32. Kod pocztowy

Podać numeryczny (nie alfanumeryczny – tj. tylko cyfry) kod pocztowy bez literek identyfikujących nazwę kraju (np. 31-155 a nie PL-31-155)

33. CEDEX

Podać numer CEDEX dla korespondencji wysyłanej pocztą (numer pocztowy nie stosowany w Polsce)

34. Roczne obroty

Należy podać dane dla ostatniego roku obrachunkowego. Wielkości powinny być podane dla całej organizacji a nie tylko dla działu wykonującego zadania w ramach projektu. Należy stosować następujące kody dla przedziałów:

W przypadku dopuszczonego do udziału w projekcie MŚP

T1: 0 do 7 mln. EUR (roczne obroty mniejsze lub równe 7 milionów euro)

T2: 7 mln. EUR do 40 mln. EUR (roczne obroty większe niż 7 mil. Euro, mniejsze niż 40 milionów euro)

T3: > 40 mln. EUR (roczne obroty większe niż 40 milionów euro)

Jeżeli nie dotyczy (np. dla uczelni) proszę zapisać N/A .

35. Roczny bilans całkowity (tj. całość aktywów lub całość pasywów)

Należy podać dane dla ostatniego roku obrachunkowego (w euro). Wielkości powinny być podane dla całej organizacji a nie tylko dla działu wykonującego zadania w ramach projektu. Należy stosować następujące kody dla przedziałów:

B1: 0 do 5 mln. EUR (roczny bilans mniejszy lub równy 5 milionów euro);

B2: 5 mln EUR do 27 mln EUR (roczny bilans większy niż 5 milionów Euro, mniejszy niż 27 milionów euro)

B3: ponad 27 mln. EUR (roczny bilans większy niż 27 milionów euro)

Jeżeli nie dotyczy (np. dla uczelni) proszę zapisać N/A .

36.Niezależność

Odpowiedz na pytanie czy 25% lub więcej kapitału lub prawa głosu należy do jednej firmy lub łącznie do kilku firm wypadających poza klasyfikację małych i średnich przedsiębiorstw (z wyjątkiem publicznych korporacji inwestycyjnych, firm typu venture capital lub inwestorów instytucjonalnych pod warunkiem, że kontrola nie jest sprawowana indywidualnie lub łącznie)?

Jeżeli organizacja nie jest niezależna musisz podać nazwę i dane firmy (firm) które posiadają ponad 25% udziałów. (zobacz przypis 37). Proszę postawić krzyżyk w odpowiednim miejscu.

37. Właściciele

Proszę podać nazwy prawne, roczne obroty, roczny bilans i ilość zatrudnionych organizacji sprawujących kontrolę w 25% lub więcej (posiadających 25% udziałów w firmie). Jeżeli informacja nie mieści się w tym formularzu, proszę dodać następny formularz A2. W tym przypadku należy podać ponownie akronim projektu, nazwę organizacji i rolę jako uczestnika. Typ afiliacji powinien być objaśniony w części opisowej wniosku (formularz B, część 6).

38. Afiliacja

Organizacja jest afiliowana przy inne organizacji jeżeli:

Kontrola

Firma A kontroluje firmę B jeżeli:

Należy zwrócić uwagę, że posiadanie przez firmę A pakietu kontrolnego, zwykłej większości kapitału udziałowego lub prawa głosu jest wystarczające do kontrolowania firmy B. Proszę postawić krzyżyk w odpowiednim miejscu

39. Organizacje afiliowane

Proszę podać kod/nr uczestników, skrót nazwy i organizacje do których wasza organizacja jest afiliowana oraz proszę użyć poniższych kodów, aby opisać charakter afiliacji:

D: kontrola bezpośrednia

I: kontrola pośrednia

40. Wydział realizujący projekt

Proszę podać nazwę działu realizującego projekt będący przedmiotem wniosku

41. Osoba upoważniona

Proszę podać nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń o uczestnictwie organizacji w projektach badawczych.

42. Płeć

Jest to informacja podawana wyłącznie w celach statystycznych. Proszę zaznaczyć krzyżykiem w odpowiednim miejscu.

43. Numer telefonu i faxu.

Proszę podać numer telefonu i faxu w następującym formacie; na przykładzie (numer Komisji Europejskiej w Brukseli) (32-2)2988888 (32 numer kraju; 2 kod regionu w komunikacji międzynarodowej; 2988888 numer abonenta).

44. Podstawa kosztowa

Należy wskazać jeden z następujących modeli uczestniczenia w kosztach:

FC: pełny koszt, rzeczywisty poziom narzutów (zapewniasz co najmniej pokrycie 50% pełnych kosztów projektu)

FF: pełny koszt, ustalony poziom narzutów (zapewniasz co najmniej pokrycie 50% pełnych kosztów projektu)

Proszę się upewnić, że wskazano właściwy model uczestnictwa w kosztach i że Wasz dział używa tego samego modelu kosztowego jeżeli aplikujecie w kilku projektach. Więcej informacji patrz przypis 55. Kategorie te dotyczą wyłącznie MŚP.

45. Kategorie kosztowe

Kosztami administracyjnymi/ kosztami koordynacji finansowej może obciążać wyłącznie Koordynator MŚP w ramach jednej lub więcej następujących kategorii kosztowych; koszty osobowe, delegacje, podzlecenia, środki trwałe, środki nietrwałe, ochrona własności intelektulanej i inne koszty. Jeżeli Koordynator MŚP może uzasadnić, że nie posiada odpowiednich środków lub umiejętności, wówczas koszty koordynacji mogą być elementem podzlecenia stronie trzeciej, ale nie jednostce BRT w projekcie.

46. Liczba osobomiesięcy

Ilość osobomiesięcy dla uczestników. 1 osobomiesiąc odpowiada 135 godzinom roboczym

47. Koszty osobowe

Koszty robocizny uczestników (włączając prace konsultantów w obrębie biura), ale z wykluczeniem narzutów i kosztów robocizny subkontrahentów. Dla projektów BRT koszty personelu badawczego, technicznego i specjalistów są jedynymi dopuszczalnymi i mogą obciążać koszty projektu. Koszty administracyjne, sekretariatu nie mogą obciążać projektu bezpośrednio (za wyjątkiem kosztów koordynacji patrz pkt 45) ale powinny być uwzględnione w narzutach. Przykłady kategorii personelu, które mogą obciążać projekt to np. inżynierowie, naukowcy, technicy itp.

48. Delegacje

Kwoty przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji dla osób realizujących projekt, skalkulowane na podstawie zwykłych praktyk i przepisów. Wymagane będzie uprzednie porozumienie z Komisją na etapie podpisywania kontraktu dotyczące podróży poza obszar krajów UE i krajów stowarzyszonych lub kraju trzeciego gdzie mieści się siedziba kontrahenta głównego lub kontrahenta pomocniczego.

49. Podzlecenia

Koszty podzleceń wymaganych w projekcie (towary, dostawy, usługi), z wyłączeniem wykonawców będących jednostkami BRT. Rola subkontrahentów innych niż jednostki BRT musi być opisana w punkcie 5.2 części B wniosku.

50. Środki trwałe/sprzęt

Koszty sprzętu zakupionego lub dzierżawionego w celu realizacji projektu będącego przedmiotem wniosku. Kwota jaką można obciążyć projekt jest kalkulowana w sposób następujący:

(A/B)xCxD

gdzie:

A – ilość miesięcy użytkowania sprzętu w projekcie po dacie fakturowania

B – okres amortyzacji (dla sprzętu komputerowego o wartości poniżej 25,000 euro, okres amortyzacji wynosi 36 m-cy, dla innego sprzętu 60 m-cy)

C- koszt sprzętu

D – procent wykorzystania sprzętu w projekcie w postaci ułamka (70% - 0.7)

Koszty dla środków trwałych mogą być dopuszczalne jeżeli sprzęt został zakupiony lub wydzierżawiony (i) 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia projektu lub (ii) w celu realizacji innego projektu przedmiotu kontraktu z UE, pod warunkiem, że nie upłynął okres amortyzacji. W ostatnim przypadku koszty dopuszczalne będą zależeć od długości pozostającego okresu amortyzacji. Proszę zauważyć, że koszty wynajętego sprzętu powinny być wykazane w pozycji “Podzlecenia” – pkt. 49.

51. Środki nietrwałe

Zgodnie ze zwykłymi praktykami – koszty mogą być uwzględnione w narzutach dla kontrahentów używających modelu pełnych kosztów, bieżących narzutów. W innym przypadku koszty te mogą być uwzględnione w tym miejscu.

52. Obliczenia

Koszty używania własnego sprzętu obliczeniowego lub usług obliczeniowych (zgodnie ze zwykłą procedurą – np. rejestrowane użycie komputerów).

Dla uczestników używających modelu pełnych kosztów, bieżących narzutów, takie koszty mogą być częściowo zaliczone jako narzuty.

53. Inne koszty

Inne koszty niezbędne dla realizacji projektu, które nie mieszczą się w innych kategoriach lub jako narzuty. Koszty te muszą być przedmiotem umowy z Komisją na etapie podpisywania kontraktu.

54. Ochrona własności intelektualnej, ułatwienie wykorzystania wiedzy

Koszty ochrony własności intelektualnej (np. patentowanie) są dopuszczalne. Takie koszty muszą zostać przewidziane w projekcie, a szczególnie w planie rozpowszechniania i wykorzystania wyników projektu. Muszą być także uwzględnione w czasie realizacji projektu i muszą spełniać warunki dopuszczalności i warunki kontraktu. Koszty te muszą być przedmiotem umowy z Komisją na etapie podpisywania kontraktu.

55. Narzuty

Narzuty są przewidziane w celu pokrycia ogólnych kosztów pośrednich niezbędnych dla zatrudniania, zarządzania, dostosowania i wspierania bezpośrednio lub pośrednio personelu wykonującego prace w ramach projektu. Powinny przede wszystkim odnosić się do infrastruktury i usług pomocniczych jednostek BRT w centrum kosztów (tj. w wydziale realizującym prace w projekcie) i nie mogą obejmować elementów, które mogą obciążać projekt w innej kategorii jako koszty bezpośrednie. Naliczanie i alokacja narzutów muszą być uzasadnione.

Proszę zwrócić uwagę, że niektóre elementy nie mogą być uwzględnione ani w kosztach bezpośrednich ani pośrednio jako narzuty. Należą do nich: odsetki od kapitału używanego w projekcie, przewidywane sumy na poczet przyszłych strat, odsetki, koszty pożyczek obciążonych ryzykiem, wkład w naturze, wydatki niepotrzebne lub ekstrawaganckie, koszty marketingu, sprzedaży i dystrybucji produktów i usług, pośrednie podatki i cła – włącznie z VAT; środki dostępne dla organizacji za darmo, wszelkie koszty ponoszone przy realizacji innego projektu (pkt 54) lub zwracane przez stronę trzecią.

Koordynatorzy MŚP mogą wybrać czy włączyć koszty administracyjnej/finansowej koordynacji projektu do narzutów.

Metody odzyskiwania ogólnych kosztów pośrednich zależą od przyjętego modelu kosztowego, który przyjmie Wasza organizacja. Modele są następujące:

FC: pełny koszt, rzeczywisty poziom narzutów:

Model odnosi się do organizacji, które mają system księgowy pozwalający na wydzielenie części ich kosztów pośrednich i bezpośrednich odnoszących się do projektu. Dla tych organizacji narzuty są kalkulowane zgodnie ze zwykłą praktyką organizacji w oparciu o reguły będące do przyjęcia dla Komisji. Mogą obciążać budżet projektu w pełni.

FF: pełny koszt, ustalony poziom narzutów:

Model ten odnosi się do podobnego typu organizacji, jednak organizacje mogą wymagać, aby narzuty były naliczane jako stałe do wysokości 80% kosztów osobowych. Komisja może wyrazić zgodę na taką propozycję np. w przypadku, gdy system księgowy nie pozwala na dokładne określenie kosztów pośrednich.

56. Wymagany/wnioskowany wkład ze strony UE

Nie dotyczy jednostek BRT. Wkład na rzecz wnioskodawcy będącego MŚP nie może przekraczać 50% jego własnych kosztów. Kiedy wymagany jest wkład gotówkowy, MŚP nie mogą otrzymać wsparcia ze strony UE. Wkład UE jest w pierwszym rzędzie przeznaczony na opłacenie jednostek BRT.

57. Wkład gotówkowy

Nie dotyczy jednostek BRT.

Wkład gotówkowy jest wymagany jeżeli suma dofinansowania ze strony UE nie jest wystarczająca dla pokrycia dopuszczalnych kosztów jednostek BRT. W takich przypadkach żadne kwoty pochodzące z UE nie mogą być przeznaczone dla MŚP składających wniosek.

58. Zewnętrzne źródła finansowania

Proszę jasno określić (używając dodatkowych stron jeżeli to konieczne) wszystkie zewnętrzne źródła finansowania w waszym wkładzie gotówkowym (np. prywatni sponsorzy, uzupełniające fundusze publiczne itp)

Proszę przyjąć do wiadomości, że procent wkładu UE może być w indywidualnych przypadkach dostosowany, tak by odpowiadał Community Framework for State Aid for R&D (Program ramowy pomocy państwowej dla badań i rozwoju) (OJ C 45 17.2.1996) i był zgodny z art. 8 Umowy WTO co do subsydiów i środków kompensujących (OJ L 336, 23.12.1994). Oznacza to, że inne finansowanie państwowe dla proponowanego projektu już uzyskane lub o które wykonawcy będą się starać z innych funduszy publicznych, dodatkowo do finansowania z UE, nie spowodują wzrostu górnej granicy subsydiów określonych w wyżej wymienionych dokumentach.

59. Upoważniony sygnatariusz

Proszę podać nazwisko i szczegóły kontaktu osoby uprawnionej do składania oświadczeń o uczestnictwie organizacji w projektach badawczych.

60. Streszczenie wniosku

Formularz streszczenia projektu (B1) powinien być wypełniony tylko przez Koordynatora MŚP. Nie należy używać więcej niż 3,500 znaków. Podsumowanie powinno zaznajamiać czytelnika z celami projektu. W jaki sposób te cele będą osiągnięte? Jakie są spodziewane wyniki projektu i w jakim stopniu projekt jest adekwatny do celów specyficznego programu UE? Abstrakt ten będzie używany w procesie oceny i w komunikacji o wnioskach do zainteresowanych stron (w obrębie Komisji i komitetów programowych). Używajcie tekstu drukowanego zwykłego bez stosowania wzorów i innych znaków specjalnych. Jeżeli wniosek jest sporządzony w języku innym niż angielski, proszę uwzględnić w formularzu B1 wersję angielską streszczenia.

61. Podsumowanie kosztów

W tej tabeli powinna zaleźć się informacja zbiorcza z formularzy A2.2.. Powinna zawierać szacunkowe dopuszczalne koszty w euro. Koordynator MŚP powinien występować jako uczestnik A1. Jeżeli we wniosku występuje więcej uczestników niż mieści się w tabeli proszę użyć kolejnego formularza B3 kontynuując numeracje narastająco (A9, A10) i zaznaczyć “continued” (ciąg dalszy) w rzędzie Subtotals (sumy cząstkowe) w pierwszym formularzu B3.

62. Podsumowanie kosztów i finansowania

W tej tabeli powinna znaleźć się informacja podsumowująca dane znajdujące się w formularzach A2.2. Jeżeli we wniosku występuje więcej uczestników niż mieści się w tabeli proszę użyć kolejnego formularza B4 kontynuując numeracje narastająco (A9, A10) i zaznaczyć “continued” (ciąg dalszy) w rzędzie Subtotals (sumy cząstkowe) w pierwszym formularzu B4.