PROGRAM INNOWACJE I MŚP

Nowości 2. Programu Horyzontalnego

 

Newsletter Nr.6                                                                            październik 2001

 

 

Wsparcie dla MŚP na przygotowanie projektów do 5PR

 

 

Konkurs na dofinansowywanie małym i średnim przedsiębiorcom kosztów przygotowania projektów do programu CRAFT w 5. Programie Ramowym został rozstrzygnięty 16.10.2001r. Na konkurs wpłynęły łącznie 52 wnioski. Do dofinansowania Komisja Konkursowa ostatecznie zaakceptowała 34 wnioski. Ponadto trzy wnioski umieszczono na liście rezerwowej. Beneficjenci są zobligowaniu do złożenia wniosku CRAFT w terminie 1 roku po podpisaniu kontraktu z IPPT PAN i składania do KPK okresowych raportów z postępu prac. Przewidywane są dwa szkolenia dla firm beneficjentów konkursu nt. ”Jak napisać dobry wniosek CRAFT”. Szkolenia odbędą się w Krakowie (RPK) w dniach 13/14 listopada i w Warszawie (KPK) w dniach 15/16 listopada.

 

 

Konkursy w 2. Programie Horyzontalnym

 

 

Mechanizmy wspierania tworzenia i rozwoju firm innowacyjnych.

Na Konkurs wpłynęło 117 wniosków, w tym: 38 sieci tematycznych, 57 projektów i 22 działań wspomagających. Aktualnie przebiega faza oceny wniosków. Wstępne wyniki oceny będą znane w połowie listopada.

Aktualnie realizowane są trzy projekty tego typu (wybrane w poprzednim konkursie) z udziałem polskich instytucji. Projekty te to:

USINE: “University start-up of international enterpreneurs”, z udziałem UOTT przy UW (kontakt: Krzysztof Gulda gulda@uott.uw.edu.pl),

EURO-ENTERPRENEURSHIP: “Creation of a crossborder universitary system to accompany business creators”, z udziałem Politechniki Lubelskiej (kontakt: Dariusz Mazurkiewicz dar_maz@archimedes.pol.lublin.pl),

SURE INNOVATION: “Start-up region of excellence for innovation”, z udziałem Fundacji Inkubator (kontakt: Jerzy Wojtas j.wojtas@civic.amg.net.pl).

Akcja Pilotażowa projektów typu Collective Research

Znane już są wstępne wyniki oceny projektów Collective Research. Na konkurs wpłynęło 94 wniosków co przedstawiciele Komisji Europejskiej oceniają jako duży sukces. Wybrano w pierwszym etapie (projekty te są oceniane dwuetapowo) 18 projektów. Koordynatorzy tych projektów zostaną zaproszeni do drugiego etapu konkursu. Zostaną poproszeni o przygotowanie pełnych wniosków, spośród których wyselekcjonowanych zostanie 5-6 najlepszych i te będą finansowane. Według wstępnych danych udział instytucji polskich był nadspodziewanie dobry. W projektach zgłoszonych uczestniczyło 8 instytucji z Polski. We wnioskach wybranych do drugiej fazy znalazło się aż 7 z tych instytucji. Z nieoficjalnej informacji wynika, że są to dwa projekty. Jest bardzo prawdopodobne, że koordynatorzy wszystkich z 18 wybranych projektów będą szukać dodatkowych partnerów. Bliższe informacje na temat projektów będą najprawdopodobniej dostępne w połowie listopada na posiedzeniu Komitetu Programowego.

Collective Research czyli Projekty Sektorowe to projekty realizowane przez ośrodki badawcze na rzecz przedsiębiorstw mśp z określonego sektora gospodarczego. Projekty tego typu są realizowane (koordynowane) przez organizacje przedsiębiorców (Izby gospodarcze, Stowarzyszenia, Zrzeszenia itp.) i przedsiębiorstwa oraz realizatorów badań. Ten typ projektów będzie realizowany w 6.PR obok typowych projektów CRAFT.

Projekty innowacyjne: 3. Konkurs w 5PR.

Kolejny konkurs na projekty innowacyjne planowany jest na 15 grudnia 2001 (termin otwarcia konkursu). Propozycja zasad konkursu przedstawiona na ostatnim posiedzeniu Komitetu Programowego została poddana bardzo ostrej krytyce przez wielu członków Komitetu Programowego, a przede wszystkim przedstawicieli Niemiec. W rezultacie Komisja przedstawiła drugą wersję tego dokumentu z uwzględnieniem zgłaszanych uwag. Dokument ten znajduje się w tej chwili w fazie akceptacji przez Komitet i może jeszcze ulec zmianom. Dlatego też nie zostanie na razie szeroko upowszechniony. Tym niemniej może zostać udostępniony wszystkim tym Punktom Kontaktowym, które tę informację chcą już, jeszcze przed ogłoszeniem konkursu, otrzymać. Do dnia dzisiejszego w ramach 5PR realizowanych jest 51 projektów innowacyjnych. Informacja o tych projektach znajduje się na stronach: http://www.cordis.lu/innovation-smes/src/projects.htm lub http://www.showcase.net

Projekty innowacyjne to projekty, których punktem wyjścia jest szeroko rozumiany ponad narodowy („trans-national”) transfer technologii (pod warunkiem, że nie są to technologie opracowane w ramach projektów w 5PR). Projekty innowacyjne nie mogą wspomagać podażowej strony transferu technologii lecz rozwiązywać problemy związane z popytem na nowe technologie („demand-driven problem solving approach”). Beneficjentami projektów muszą być przedsiębiorstwa choć nie muszą one brać bezpośrednio udziału w projektach. Jednak transfer technologii nie może być jedynym celem tych projektów. Projekty mogą mieć charakter sektorowy (branżowy,) regionalny (lokalny), tematyczny (np. e-commerce, styk nauka-przemysł, przemysł oparty o wiedzę, relacje inter-kulturowe). Projekty tego typu powinny analizować wszelkie aspekty procesu transferu technologii, takie jak: własność intelektualna i przemysłowa, badania rynkowe, wpływ na środowisko naturalne, wiedza społeczno-ekonomiczna, organizacyjne, zagadnienia upowszechniania wyników i dobrych praktyk, zarządzanie wiedzą, strategia innowacji, zaangażowanie sfery publicznej i politycznej, współpraca między firmami, networking, finansowanie innowacji, tworzenie nowych firm, marketing, i in. Wszystkie projekty muszą zawierać dwa komponenty: badawczy i demonstracyjny. Komponenty te finansowane będą w 50% i 35% odpowiednio.

 

Info CRAFT

 

UWAGA: Komisja Europejska podjęła decyzję o zmianie terminów składania wniosków CRAFT. Termin styczniowy i termin kwietniowy w roku 2002 ulegają likwidacji i zostają zastąpione jednym terminem 28 lutego 2002, który tym samym będzie nowym terminem zamknięcia konkursu na CRAFT w 5.PR. Zmiana ta została już formalnie zaakceptowana przez wszystkie Komitety Programowe.

Zakończona została ocena projektów CRAFT i EA z konkursu kwietniowego (2001).

Z udziałem instytucji z Polski złożonych zostało 22 projekty Exploratory Awards i 23 projekty CRAFT, czyli łącznie 45 projektów. Do finansowania zostało zaakceptowanych 9 projektów EA i 9 projektów CRAFT, czyli łącznie 18 projektów. Jest to najlepszy wynik w dotychczasowych konkursach CRAFT. Jest to prawie dwa razy więcej wniosków złożonych niż w najlepszym dotychczas konkursie we wrześniu 2000r (28 wniosków złożonych)

Jeżeli chodzi o rozkład tematyczny złożonych wniosków to struktura jest podobna do struktury wszystkich wniosków składanych do CRAFT. Najwięcej oczywiście jest wniosków składanych do programu GROWTH. QoL złożono 10, zaakceptowano 2, IST złożono 5 zaakceptowano 3, GROW złożono 21 zaakceptowano 10 i wreszcie EESD złożono 9 zaakceptowano 3. Niepokoi niska jakość wniosków w programie QoL i bardzo niski czynnik sukcesu 25%. Bardzo niski „success rate” odnosi się także do programu Environment.

Projekty z udziałem polskich partnerów są umieszczone na stronie internetowej 2PH w rozdziale „Polskie instytucje w 2PH” http://5pr.kpk.gov.pl/prog_hor_2/Sukcesy.htm

 

W siedmiu dotychczasowych konkursach CRAFT i EA złożono łącznie 135 wniosków z udziałem partnerów z Polski. Łącznie 45 wniosków zostało zaakceptowanych do finansowania (od kwietnia 1999 do kwietnia 2001). Na wykresie przedstawiono ilość wniosków składanych i zaakceptowanych z podziałem na EA i CRAFT oraz narastająco ilość wniosków składanych i zaakceptowanych (EA+CRAFT)

 

 

Nie ma jeszcze kompletnych wyników CRAFT składanych na termin wrześniowy 2001. Nie zakończona została jeszcze ich ocena w programie IST. Tym niemniej, nie czekając na zakończenie oceny (planowane 5 listopada) Komisja będzie wysyłać Quick Information Letter do koordynatorów projektów z rezultatami oceny. Już wiadomo, że z powodu wyczerpujących się zasobów finansowych w programie QoL (po raz pierwszy w 5PR w przypadku CRAFT) wprowadzona zostanie lista rezerwowa. W konsekwencji, najprawdopodobniej te projekty, które uzyskały ocenę poniżej 3,5 nie zostaną sfinansowane. Będzie to pierwsze odstępstwo od reguły, że finansowane są projekty ocenione powyżej 3,0.

Konsekwencją jednego terminu składania w roku 2002 będzie drastyczny wzrost ilości składanych wniosków. Według szacunków przedstawionych przez Klausa Koeglera z DG Research Komisja przewiduje, że w 2002 złożonych zostanie 800 wniosków CRAFT czyli prawie tyle samo co w trzech terminach w roku 2001. Z tych 800 wniosków finansowanie uzyska najprawdopodobniej jedynie 164 (w stosunku do 277 przewidywanych do sfinansowania w roku 2001). Budżet jaki pozostanie do rozdysponowania na projekty CRAFT w roku 2002 wyniesie prawdopodobnie ok. 97 mln euro. Czyli jest się o co bić ale konkurencja będzie znacznie ostrzejsza niż w poprzednich konkursach.

 

 

Informacje różne

 

 

SME NCP Helpline

Komisja Europejska przywiązuje bardzo dużą wagę do efektywnego funkcjonowania Krajowych Punktów Kontaktowych. Jedną z usług, która powinna być świadczona efektywnie przez wszystkie NCP jest tzw. SME Helpline. Jest to serwis informacyjny dla MŚP obsługiwany przez NCP. Poszczególne NCP w różnych krajach prezentują różny poziom tej usługi. Bardzo dobrze funkcjonuje ona w NCP Austria i NCP England. Ośrodki te dysponują systemami monitorowania telefonów przychodzących i wychodzących. Wysokokwalifikowana recepcjonistka/recepcjonista udziela odpowiedzi na pytania, jedynie w sporadycznych przypadkach odsyłając klienta do ekspertów. Wciąż jest nam bardzo daleko do tak funkcjonujących systemów. Problemem pierwszorzędnym wydaje się być nie brak (czy raczej: nie funkcjonowanie) odpowiednich narzędzi, lecz raczej brak jasnej koncepcji jak powinien wyglądać Helpline w strukturze sieciowej NCP w Polsce (signposting?). Uwaga ta oczywiście nie dotyczy tylko SME Helpline a raczej koncepcji Helpline dla poszczególnych programów tematycznych i horyzontalnych 5PR i funkcjonowania takiej usługi w 6PR.

Na ostatnim spotkaniu SME NCP w Brukseli Komisja Europejska zorganizowała Workshop na temat SME Helpline pt.: „How to know your clients”. Myślą przewodnią było jak rozpoznać klientów i ich potrzeby i jak dostosować usługi NCP tak, aby możliwie dokładnie trafiały w zapotrzebowanie rynku czyli potrzeby MŚP zainteresowanych CRAFT.

 

Nowa strona w Internecie dedykowana MŚP

            Komisja Europejska zorganizowała przetarg na opracowanie specjalnej strony internetowej poświęconej działaniom na rzecz MŚP i przeznaczona dla MŚP o orientacji technologicznej. To ambitne zadanie realizowane przez firmę Intrasoft International jest już na ukończeniu. Oficjalna informacja stwierdza, że nowa strona funkcjonuje od 30.10.2001 r. Sprawdziłem i okazuje się, że jeszcze w piątek 2.10. 2001 r. nie funkcjonowała. Tym niemniej odsyłam do strony SME TechWeb czyli http://www.cordis.lu/sme/ tam znajdują się wszelkie informacje przydatne dla MŚP (O czym każde MŚP wiedzieć powinno !)

 

IPR Helpdesk

            Uwaga: z powodu wygaśnięcia poprzedniego kontraktu IPR Helpdesk do momentu sfinalizowania nowego kontraktu strona internetowa IPR Helpdesk nie funkcjonuje.

 

SME NCP Intranet

Na ukończeniu znajduje się także opracowanie specjalnej strony Intranetowej dla SME NCP. Punkty Kontaktowe ze wszystkich krajów UE i NAC będą mogły uzyskać dostęp do tej strony. Poza koordynatorami także pewna ograniczona liczba osób z każdego NCP będzie mogła korzystać z tej formy komunikacji. Adres http://www.ncp-sme.net. Dostęp po uzyskaniu ID i Hasła z DG Research SME Unit. Intranet jest jeszcze w trakcie prób i nie wszystkie SME NCP (w tym także SME NCP Poland) mają do niego, w chwili obecnej, dostęp.

 

Ocena sieci Innovation Relay Centres

Komisja Europejska zakończyła pierwszy etap oceny sieci IRC. Wszystkie trzy ośrodki IRC w Polsce otrzymały ocenę pozytywną („satisfactory”), która uprawnia je do przedłużenia kontraktów i uzyskania finansowania na niezmienionym poziomie. Gratulacje dla koleżanek i kolegów z IRC.

Sieć IRC powołana jest do przekazywania informacji dotyczących oferowanych i poszukiwanych technologii innowacyjnych. Ośrodki sieci prowadzą też audyty technologiczne przedsiębiorstw oraz pomagają w doprowadzeniu do zawarcia międzynarodowych kontraktów transferu technologii.

 

Posiedzenia Komitetu Programowego Innovation&SME

Na posiedzeniu Komitetu Programowego w dniu 26 września omawiano następujące sprawy:

·        Zasady pracy Komitetu (nowa procedura)

·        Opinia nt. wyboru projektów w ramach konkursu „Access to private innovation financing and tools for better knowledge exploitation” (INN/00/03) oraz konkursu „Awareness and assistance actions in the field of IPR and LIFT” (INN/00/04) (Komitet opiniuje projekty po zakończeniu negocjacji kontraktów przed ostatecznym podpisaniem kontraktów).

·        Kolejna propozycja założeń dotyczących projektów innowacyjnych (planowany termin ogłoszenia konkursu 15.12.2001)

·        Informacja o pierwszej grupie projektów IRC wybranych do przedłużenia kontraktów.

·        Raport dot. realizacji Programu „Innowacje i MŚP” za rok 2000.

·        Raport dot. koordynacji działań innowacyjnych w 5PR

·        Studia i analizy dot. polityki innowacyjnej w krajach UE i kandydackich (raporty z zakończonych studiów zamieszczane są na stronie CORDIS)

Przewidywany termin następnego posiedzenia Komitetu Programowego: 21 listopada 2001.

           

Imprezy

Trzy spotkania planowane są w listopadzie i grudniu dedykowane MŚP. (1) Konferencja w Liege dot. udziału MSP w przyszłym programie ramowym. Termin 19.11.2001 r. (2) ETI co-ordinators day czyli spotkanie koordynatorów projektów ETI w Brukseli w celu przedyskutowania przyszłości projektów ETI w świetle 6PR. Termin 12.12.2001 r. Bruksela. (3) CRAFT co-ordinators day. Szkolenie przeznaczone dla koordynatorów projektów CRAFT, które zorganizowane zostanie w tym roku w Brukseli.

 

Konkurs na Ekspertów KPK

Na pierwszy termin składania wniosków na ekspertów przygotowujących wnioski projektowe do programów UE wpłynęło 20 wniosków. Komisja Konkursowa wybrała 15 osób spełniających minimalne kryteria eksperta KPK. Informacja o ekspertach i ich specjalizacji ukaże się wkrótce na stronie internetowej KPK.

Konkurs na ekspertów jest konkursem otwartym. Wnioski można składać w dalszym ciągu. Kolejny termin oceny przewidujemy przed końcem roku 2001.

Aby uzyskać certyfikat eksperta KPK należy złożyć do KPK CV wraz z informacją o posiadanych doświadczeniach w przygotowywaniu wniosków i uczestnictwie w programach europejskich. Informacje o konkursie zamieszczone są na stronie KPK: 5pr.kpk.gov.pl.

 

Sieć punktów kontaktowych Innovation &SME

We wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz krajach stowarzyszonych ustanowiona została sieć punktów kontaktowych. Informacje nt. sieci punktów kontaktowych dla programu Innowacje i MŚP można znaleźć na stronie 5pr.kpk.gov.pl/prog_hor_2/

Dr inż. Aleksander Bąkowski
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu "Innowacje i MŚP"
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
ul. Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa

tel:+4822 828 7481 lub 828 7483, fax:+4822 8285370

tel.kom.: 0502572903
abak@ippt.gov.pl, http://5pr.kpk.gov.pl/prog_hor_2/