2 PROGRAM HORYZONTALNY


 


Komisja Europejska uznając szczególną rolę jaką w realizacji celów polityki UE odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stworzyła specjalny program, 2 Program Horyzontalny, dedykowany MŚP. Szczególne cele 2 Programu Horyzontalnego to podniesienie poziomu europejskiego know-how i innowacji technologicznych oraz wzmocnienie całego procesu innowacyjnego. Cele te realizowane są przez program w trojaki sposób:
q   Finansowanie projektów mających na celu wspieranie MŚP w różnych aspektach transferu technologii oraz ponoszenia ich innowacyjności i konkurencyjności,
q    Finansowanie projektów rozwojowych realizowanych przez konsorcja MŚP,
qTworzenie i utrzymywanie stałych serwisów i sieci informacyjnych działających na rzecz MŚP.
Projekty Wspierające

Nowe podejście do transferu technologii

W tej akcji realizowane są projekty innowacyjne. Celem tych projektów jest tworzenie, sprawdzanie i implementacja ponadnarodowych działań mających na celu wdrażanie nowych technologii. Obejmują one wszystkie aspekty procesu innowacyjnego. W ostatnim konkursie złożono 124 wnioski z udziałem 830 uczestników, w tym 8 instytucji z Polski. Do finansowania przyjęto 27 wniosków, w tym jeden projekt z udziałem polskiej instytucji.

 
Dostęp do prywatnych źródeł finansowania innowacji 
Akcja obejmuje działania wspierające polegające na tworzeniu sieci organizacji finansujących firmy technologiczne na wstępnym etapie rozwoju (early stage technology investors), inkubatorów przedsiębiorczości wspierających firmy technologiczne (incubator-finance forum), centrów transferu technologii na uniwersytetach (patent academia) oraz tworzeniu bazy danych firm technologicznych (start-ups). W ramach konkursu zgłoszono 23 propozycje. Wśród wnioskodawców było 15 przedstawicieli krajów członkowskich UE i 5 krajów stowarzyszonych. Do realizacji wybrano 5 propozycji. Ostateczny skład konsorcjów będzie znany dopiero po zakończeniu negocjacji z koordynatorami wybranych projektów.

 
Innowacyjne regiony Europy
Akcja obejmuje działania na poziomie regionalnym i współpracy regionów na poziomie europejskim. Przede wszystkim chodzi o stworzenie regionalnych strategii rozwoju w zakresie innowacji (Regional Innovation Strategies-RIS) oraz przekazanie doświadczeń w tym zakresie z krajów UE do nowych krajów stowarzyszonych (Newly Associated Countries-NAC). Złożono 30 projektów sieci tematycznych z udziałem 420 uczestników, w tym 17 z Polski oraz 32 projekty RIS-NAC z udziałem 134 uczestników, w tym 18 z Polski. Do finansowania przyjęto 23 projekty, w tym 9 z udziałem 12 instytucji z Polski łącznie.

 
Wspieranie powstawania nowych firm innowacyjnych
Akcja ma na celu identyfikację i analizę regionalnych i ponadregionalnych inicjatyw mających na celu tworzenie i wspieranie rozwoju nowych firm innowacyjnych. Głównym narzędziem w tych działaniach jest tworzenie sieci organizacji uczestniczących w różnych krajach w inicjatywach w tym zakresie. Jedynie w jednym realizowanym projekcie uczestniczy polska instytucja.
Projekty rozwojowe realizowane przez MŚP
Specjalnie dla MŚP dedykowane są projekty typu CRAFT pozwalające finansować projekty rozwojowe realizowane przez grupę MŚP. Projekty te mogą być poprzedzone fazą przygotowawczą. 
·   Faza przygotowania projektu (Exploratory Award), w ramach której sfinansowane są prace przygotowawcze do złożenia projektu,
·   Projekt współdziałania dla opracowania technologii (Co-operative Research Action For Technology: CRAFT), umożliwiający grupie MŚP, posiadających podobne problemy techniczne i niewystarczający potencjał badawczy, do zaangażowania placówki naukowo-badawczej lub innego przedsiębiorstwa celem opracowania innowacyjnego rozwiązania technicznego lub produktu.
Dotychczas w ramach 5PR wnioski EA zgłosiło łącznie 3924 a wnioski CRAFT 3325 przedsiębiorstw. W przyjętych do realizacji projektach uczestniczy odpowiednio 1705 i 1360 przedsiębiorstw. Polskie przedsiębiorstwa zgłosiły 63 wnioski z czego 27 zaakceptowano do realizacji.
Serwisy Informacyjne
LIFT: Linking Innovations, Financing and Technology.
LIFT oferuje informacje o źródłach finansowania innowacji w Europie. Przygotowuje i rozpowszechnia pakiety informacyjne pomagające w uzyskaniu finansowania typu venture capital oraz wskazujące, np.: jak napisać business plan i jak ocenić własne przedsięwzięcie http://www.lift.lu.
IRC: Innovation Relay Centres

Jest to europejska sieć ośrodków transferu innowacji, której zadaniem jest pomoc i doradztwo przedsiębiorstwom oraz instytucjom badawczym w międzynarodowym (transnational) transferze technologii. W europejskiej sieci IRC funkcjonuje ponad 200 organizacji, których zadaniem jest poszukiwanie partnerów do projektów transferu technologii http://www.cordis.lu/irc/home.html. Usługi IRC w zakresie informacji i poszukiwania partnerów są bezpłatne. 

W wyniku konkursu Komisja Europejka wybrała w Polsce trzy ośrodki regionalne IRC. W skład polskiej sieci INNOVATION RELAY CENTRES (IRC) wchodzą: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT, e-mail: wctt@itma.pwr.wroc.pl (IRC POLSKA ZACHODNIA), Ośrodek Przetwarzania Informacji OPI, e-mail: m.skib-ziel@hitech.com.pl (IRC POLSKA WSCHODNIA) i Centrum Transferu Technologii, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, e-mail: ircpk@lajkonik.wis.pk.edu.pl (IRC POLSKA POŁUDNIOWA).

IPR-Helpdesk: Intellectual Property Rights Helpdesk

Jest to specjalny serwis dedykowany wszelkim zagadnieniom związanym z ochroną praw własności intelektualnej. Przeznaczony jest dla wszystkich, którzy uczestniczą w projektach badawczych UE. Niezwykła waga tego serwisu wynika z faktu, że wszystkie wyniki projektów realizowanych w 5PR aby mogły być rozpowszechnione i wykorzystane ich twórcy muszą odpowiednio zabezpieczyć swoje prawa własnościhttp://www.cordis.lu/ipr-helpdesk/.

CORDIS

Finansowanie podstawowego i najważniejszego serwisu informacyjnego dotyczącego wszystkich programów badawczo-rozwojowych realizowanych przez Komisję Europejską, serwisu CORDIS (http://www.cordis.lu) odbywa się również poprzez 2 Program Horyzontalny 5 Programu Ramowego.


Strona 2.PH Modyfikacja: 21.03.2001r.