Skróty, akronimy, terminy stosowane na stronach 2.PH

(nazwy angielskie są podane kursywą)

call for proposals zaproszenie do składania wniosków projektów, u nas określane krótko jako konkurs
CRAFT Co-operative Research Action for Technology - badawczy projekt współdziałania (dla MŚP)
2.PH Drugi Program Horyzontalny (ang. 2.HP - Second Horizontal Programme)
Exploratory Award grant poszukiwawczy (przygotowawczy)
Guide for Proposers   przewodnik po formularzach, pożyteczny dla ubiegających się o grant
IPR Intellectual Property Rights - prawa własności intelektualnej
JBR Jednostki Badawczo-Rozwojowe
KE Komisja Europejska (ang. EC - European Commission)
MŚP małe i średnie przedsiębiorstwa (ang. SME - small and medium-size enterprise)
NAC New Associated Countries - nowe kraje stowarzyszone
NCP National Contact Point - Krajowy Punkt Kontaktowy
5.PR Piąty Program Ramowy (ang. 5.FP - Fifth Framework Programme)
PT Program Tematyczny (and. TP - Thematic Programme)
roadmap mapa drogowa - wykaz danych dotyczących konkursów
RTD Research and Technology Development - badania i postęp techniczny
tender przetarg
UE Unia Europejska
Workprogramme Program Pracy


Strona 2.PH Modyfikacja: 24.03.2000r.