SIECI DOSKONAŁOŚCI (Networks of Excellence)

6PR

 Cel

Przeciwdziałanie fragmentaryzacji nauki europejskiej.
Osiągnięcie masy krytycznej połączonych zasobów wielu ośrodków priorytetowych dziedzinach badań.
Projekt ma być elastyczny i dynamiczny by umożliwić zmiany programu oraz składu sieci w trakcie realizacji projektu.
Sieć nie powinna się rozpaść po zakończeniu  finansowania przez UE.

Wynik: Przekształcenie  sposobu prowadzenia badań w danej dziedzinie
Budżet: kilka do 50 mln Euro
Przewidywany czas w latach: powyżej 5 lat

Kto może tworzyć Sieci Doskonałości????

W skład sieci mogą wchodzić różne instytucje badawcze, przedsiębiorstwa (także MŚ), organizacje naukowo - techniczne oraz instytucje zapewniające zarządzanie wiedzą i rozpowszechnienie wyników i transfer technologii więc także np. zrzeszenia przedsiębiorstw.

Charakterystyka

Projekt sieci opiera się na stworzeniu  wspólnego programu działań (Joint programme of activities)
podejmowane będą wspólne działania badawcze.Powinna nastapić integracja zasobów - wspólne korzystanie z infrastruktury i sprzętu, opracowywanie wspólnej strategii rozwoju,wymiana personelu, sprzętu itd.,wspólne zarządzanie (budowa struktur organizacyjnych, transfer technologii, rozpowszechnianie wyników)

Finansowanie

Ma być „cementem” pozwalającym na utrzymanie się sieci także bez UE. Wysokość finansowania - uzależniona będzie od ilości zaangażowanych ośrodków. Będzie się systematczynie zmniejszać w trakcie projektu, aż do zaprzestania finansowania.
Płatności będą przekazywane corocznie w formie zaliczki po przedstawieniu raportu i planu działań na 18 miesięcy.

Ocenawniosku:

Może przebiegać w dwóch etapach.

Zestawkryteriówoceny:

- zgodność z celami programu
- jakość („doskonałość”) naukowa i techniczna
- wartość dodana dla Wspólnoty (wkład do polityki UE, zakres integracji i potencjału oddziaływania sieci na zewnątrz, potencjał do utrzymania integracji po ustaniu finansowania z UE)
- plany wykorzystania lub rozpowszechnienia wyników
- zdolność do pomyślnego  przeprowadzenia projektu
 

E - TECHNOLOGIEe-technologie.xls

TECHNOLOGIE STOSOWANE IST technologie stosowane.xls

TECHNOLOGIE KOMUNIKACJI I SIECI technologiekomunikacji.xls

TECHNOLOGIE OPROGRAMOWANIA technologieoprogramowania.xls

ELEMENTY, PODSYSTEMY I MIKROSYSTEMY elementy.xls

TECHNOLOGIE WIEDZY technologiewiedzy.xls
 
 

 Na podstawie Cordis  opracowała: Dorota Leśkiewicz