Formuarz do bazy intranetowej programu Growth

MOŻLIWOŚCI DLA UTWORZENIA DOBREGO KONSORCJUM W PROGRAMIE GROWTH

Poszukiwanie partnerów do konsorcjów projektów europejskich jest zadaniem bardzo trudnym i nie zawsze przynoszącym oczekiwane rezultaty. Prawie dwuletnie doświadczenie polskich uczestników Piątego Programu Ramowego Unii Europejskiej na lata 1998-2002 nie do końca można uznać za zadowalające. Za jedną z poważniejszych przyczyn tego stanu rzeczy były niewątpliwie złe konsorcja, w których uczestniczyły polskie zespoły. Liczne zespoły polskie doznały porażki z tego powodu; nie wspominając o kolejnych, którym nie powiodło się bądź w trakcie pisania wniosku bądź na etapie tworzenia konsorcjum.

Przy poszukiwaniu partnerów do wykonania zadania w ramach 5. PR autorzy korzystali z własnych kontaktów (najbardziej polecany sposób) lub z różnorakich baz danych: np. bazy CORDIS, bazy IGLO itp.

Program Growth uruchomił rok temu sieć wewnętrzną, której jednym z elementów jest poszukiwanie partnerów. W tym celu wypełnia się formularz w formacie Word, w którym opisuje się między innymi propozycję projektu i profil poszukiwanego partnera lub propozycję projektu i proponowany własny udział w projekcie.

Tak wypełniony formularz wysyłany jest do koordynatora programu Growth, który po korekcie i ocenie trafia do bazy intranetowej programu Growth, do której dostęp mają jedynie koordynatorzy Programu Growth z Unii Europejskiej oraz Krajów Stowarzyszonych, w tym Polski. Większość koordynatorów umieszcza te formularze w swoich bazach (patrz np. baza włoskiego Punktu Kontaktowego http://www.apre.it/partner/area.asp?area=3 lub baza polskiego Punktu Kontaktowego http://5pr.kpk.gov.pl/prog_tem3 ) przesyłając je jednocześnie albo do potencjalnych zainteresowanych realizacją tego projektu albo do wyspecjalizowanych firm doradczych lub konsultacyjnych pracujących na rzecz 5. Programu Ramowego.

Widać więc, że formularze te trafiają do specjalistów programu "Konkurencyjny i zrównoważony rozwój technologiczny" Nic więc dziwnego, że autorzy tych formularzy mają zdecydowanie większe możliwości utworzenia dobrego konsorcjum.

W drugim konkursie programu Growth kilkunastu chętnych z Polski opracowało odpowiednie formularze, które po ocenie zostały przesłane do bazy intranetowej. Z danych jakie otrzymywałem wynikało, że formularze te cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wszyscy autorzy tych formularzy bez wyjątku otrzymywali nie mniej niż po kilka zainteresowań. Ponad połowa z nich otrzymała powyżej dziesięciu zainteresowań. Większości z nich udało się stworzyć konsorcja i złożyć wnioski do Brukseli. Autorzy tych formularzy należeli do grupy o dużym wskaźniku sukcesu przewyższającym średni wskaźnik sukcesu partnerów z Unii Europejskiej, który w drugim konkursie przekraczał 30%. Z piętnastu propozycji cztery wnioski przeszły do negocjacji finansowych

Podsumowując, można stwierdzić, że formularz do bazy intranetowej programu Growth jest rzeczywiście bardzo skutecznym sposobem na odniesienie sukcesu w 5. PR.

W połowie grudnia 2000r. zostanie ogłoszony IV konkurs ( przedostatni) a na początku czerwca 2001 roku ostatni konkurs. Do rozdzielenia zostało jeszcze ponad 700 mln. Euro. Jest to więc jeszcze ogromna kwota, z której część powinniśmy uszczknąć. Nie ma jednak czasu na eksperymenty przy poszukiwaniu dobrych partnerów do konsorcjów. Powinniśmy szybko podjąć decyzję o wystartowaniu w przynajmniej w jednym z konkursów i wypełnić formularz do bazy intranetowej

Na zakończenie nadmienię, że tym razem wskaźnik sukcesu dla autorów formularzy do bazy intranetowej będzie większy niż w II konkursie, a to dzięki porozumień zawartych z koordynatorami holenderskim, austriackim i niemieckim o przyłączaniu polskich zespołów do najlepszych konsorcjów tworzonych w tych krajach.

Koordynator Programu Growth

Zbigniew Turek

pt3@npk.gov.pl