Konkurs ogloszony 15.07.1999r.

Konkurs ogloszony 30.06.1999r.

Konkursy ogloszone 16.03.1999r.

  1. Projekty badawczo-rozwojowe Growth 1999
  2. Projekty badawczo-rozwojowe IMS


Konkurs GROWTH 1999 (WORD 7.DOC, HTML)

Działania pośrednie ogłoszone w konkursie GROWTH (WORD 7.DOC, PDF, HTML) sa nastepujące:


I. Projekty badawczo-rozwojowe o USTALONYM na 15.06.1999r. godz. 17.00 terminem składania wniosków projektowych

UWAGA
Wnioski projektowe z tego rozdziału przysłane po terminie nie będą rozparywane

1. Akcja kluczowa 1: Innowacyjne produkty, procesy i organizacja (150 mln)
Innovative Products, Processes and Organisation Zadania, priorytety i strategia html,

Priorytety w tej akcji kluczowej są sformułowane jako Celowe Zadania Badawcze (CZB) (Targeted Research Actions ( TRA)) , których celem jest stymulowanie i koordynacja projektów badawczych skupionych wokół strategicznych obszarów priorytetowych, a w szczególności:

Œrodki przeznaczone na pierwszy konkurs w 1999r bedą głównie finansować projekty indywidualne, które mogą być istotne przy budowaniu przyszłych projektów blokowych w tym także uwzgledniających małe i średnie przedsiębiorstwa. Na szczególną uwagę bedą zasługiwać projekty które bedą nawiązywać do innych projektów BRT (europejskich lub krajowych), w tym także projektów EUREKA.

2. Akcja kluczowa 2: Zrównoważona mobilność i wymienność (90 mln)
Sustainable Mobility and Intermodality Zadania, priorytety i strategia html

Zadania akcji kluczowej nr 2 mają charakter strategiczny i dlatego też Unia Europejska określiła bardzo szczegółowe cele stawiane konkretnym zadaniom z tej akcji. Szczegółowy opis dotyczący tych zadań ( w tym opis zagadnienia, opis zadania, oczekiwane wyniki, rodzaj finansowania, czas kontraktu a także wskazówki dotyczące profilu konsorcjum ) można znaleŸć w dokumencie Additional Information for Key Action "Sustainable Mobility and Intermodality" WORD 6.DOC, HTML

3. Akcja kluczowa 3: Transport lądowy i technologie morskie (80 mln)
Land Transport and Marine Technologies Zadania, priorytety i strategia html 4. Akcja kluczowa 4: Nowe perspektywy w aeronautyce (245 mln)
New Perspectives in Aeronautics Zadania, priorytety i strategia html