Konkurs GROWTH 2000 === Ogloszenie konkursu(WORD 7.DOC, HTML), === Program pracy (WORD 7.DOC, HTML), (Konkurs Growth 2000 w bazie Cordis)Działania posrednie ogłoszone w konkursie GROWTH 2000 (WORD 7.DOC, PDF, HTML ) sa nastepujące:


I. Projekty badawczo-rozwojowe o USTALONYM na 31.03.2000r. godz. 17.00 terminem składania wniosków projektowych

UWAGA
Wnioski projektowe z tego rozdziału przysłane po terminie nie będa rozparywane

1. Akcja kluczowa 1: Innowacyjne produkty, procesy i organizacja (180 mln Euro) html
Innovative Products, Processes and Organisation Zadania, priorytety i strategia

Priorytety w tej akcji kluczowej sa sformułowane jako Celowe Zadania Badawcze (CZB) Tatgeted Research Actions (TRA) , których celem jest stymulowanie i koordynacja projektów badawczych skupionych wokół strategicznych obszarów priorytetowych.

2. Akcja kluczowa 2: Zrównoważona mobilność i wymienność (25 mln Euro) html
Sustainable Mobility and Intermodality Zadania, priorytety i strategia

Zadania akcji kluczowej nr 2 maja charakter strategiczny i dlatego też Unia Europejska określiła bardzo szczegółowe cele stawiane konkretnym zadaniom z tej akcji. Szczegółowy opis dotyczący tych zadań ( w tym opis zagadnienia, opis zadania, oczekiwane wyniki, rodzaj finansowania, czas kontraktu a także wskazówki dotyczące profilu konsorcjum ) można znaleŸć w dokumencie Additional Information for Key Action "Sustainable Mobility and Intermodality" HTML WORD 7 DOC, PDF

3. Akcja kluczowa 3: Transport ladowy i technologie morskie (100 mln Euro) mln) html
Land Transport and Marine Technologies Zadania, priorytety i strategia 4. Akcja kluczowa 4: Nowe perspektywy w aeronautyce (200 mln) html
New Perspectives in Aeronautics Zadania, priorytety i strategia

5. Działania BRT o charakterze bazowym ( 90 mln)
Generic Activities Zadania, priorytety i strategia html 6. Wsparcie dla infrastruktur badawczych
Support for research infrastructures Zadania, priorytety i strategia html

top


II. Zadania z CIĄGŁYM schematem składania wniosków

Wnioski grantowe według tego schematu mogą być przesyłane w dowolnym czasie jednakże są one oceniane w określonych terminach.

top


III. Zgłoszenie potrzeby badań i wsparcia dla projektów zamawianych

Zgłoszenie potrzeby badań naukowych i wsparcia dla infrastruktury badawczej mają na celu pomóc Komisji w określaniu potrzeb zwišzanych z badaniami dla Europy.

Zaproszenie do składania zgłoszeń dla tych potrzeb jest otwarte do 30.04.2001r. Propozycje potrzeb oceniane są okresowo co 6 miesięcy. Dla pierwszego projektu zamawianego, które będzie ogłoszony prawdopodobnie 15.06.1999r wszystkie wnioski propozycje potrzeb przesłane do 30.04.1999r zostaną uwzględnione.

Dokument zawierający wskazówki do przygotowania zgloszenia potrzeby badan

top