Konkurs GROWTH 2000 === Ogloszenie konkursu PDF=== === Program pracy (WORD 7.DOC, HTML), (Konkurs Growth 2000 w bazie Cordis)Działania posrednie ogłoszone w konkursie GROWTH June 2000 ( PDF ) sa nastepujące:


I. Projekty badawczo-rozwojowe o USTALONYM na 29.09.2000r terminem składania wniosków projektowych

UWAGA
Wnioski projektowe z tego rozdziału przysłane po terminie nie będa rozparywane

1. Akcja kluczowa 1: Innowacyjne produkty, procesy i organizacja (70 mln Euro) html
Innovative Products, Processes and Organisation Zadania, priorytety i strategia

Projekty RTD w tym konkursie moga dotyczyc tylko jednego Celowego Zadania Badawczego (CZB) Tatgeted Research Actions (TRA)

TRA : Products


Pozostale CZB dla tej akcji sa otwarte tylko dla sieci tematycznych i akcji skoordynowanych

2. Akcja kluczowa 2: Zrównoważona mobilnosć i wymiennosć (102 mln Euro) html
Sustainable Mobility and Intermodality Zadania, priorytety i strategia

Zadania akcji kluczowej nr 2 maja charakter strategiczny i dlatego też Unia Europejska okresliła bardzo szczegółowe cele stawiane konkretnym zadaniom z tej akcji. Szczegółowy opis dotyczący tych zadań ( w tym opis zagadnienia, opis zadania, oczekiwane wyniki, rodzaj finansowania, czas kontraktu a także wskazówki dotyczące profilu konsorcjum ) można znaleŸć w dokumencie Additional Information for Key Action "Sustainable Mobility and Intermodality" HTML WORD 7 DOC, PDF

3. Akcja kluczowa 3: Transport ladowy i technologie morskie (2 mln Euro) html
Land Transport and Marine Technologies Zadania, priorytety i strategia

Wszystkie zadania badawcze w tej akcji kluczowej otwarto dla sieci tematycznych i akcji skoordynowanych

4. Akcja kluczowa 4: Nowe perspektywy w aeronautyce (5 mln) html
New Perspectives in Aeronautics Zadania, priorytety i strategia

Wszystkie zadania badawcze w tej akcji kluczowej otwarto dla sieci tematycznych i akcji skoordynowanych

5. Działania BRT o charakterze bazowym ( 81 mln)
Generic Activities Zadania, priorytety i strategia html