Konkurs GROWTH 2001 === Ogloszenie konkursu HTML=== === Program pracy (WORD 7.DOC, HTML),Działania posrednie ogłoszone w konkursie GROWTH 2001 ( HTML ) sa nastepujące:


I. Projekty badawczo-rozwojowe o USTALONYM terminem składania wniosków projektowych

UWAGA
Wnioski projektowe z tego rozdziału przysłane po terminie nie będa rozparywane

1. Akcja kluczowa 1: Innowacyjne produkty, procesy i organizacja (OSTATNI KONKURS Z TERMINEM ZAMKNIECIA 15.05.2001R) html
Innovative Products, Processes and Organisation Zadania, priorytety i strategia

Projekty RTD w tym konkursie beda dotyczyc tylko jednego Celowych Zadan Badawczych (CZB) Tatgeted Research Actions (TRA)

TRA : Produkty
Automaty
Rozszerzone przedsiebiorstwo
Nowoczesna fabryka
Infrastruktura

Konkurs otwarty jest dla projektów RTD, sieci tematycznych i akcji skoordynowanych

2. Akcja kluczowa 2: Zrównoważona mobilnosć i wymiennosć html
Sustainable Mobility and Intermodality Zadania, priorytety i strategia

Zadania akcji kluczowej nr 2 maja charakter strategiczny i dlatego też Unia Europejska okresliła bardzo szczegółowe cele stawiane konkretnym zadaniom z tej akcji. Szczegółowy opis dotyczący tych zadań ( w tym opis zagadnienia, opis zadania, oczekiwane wyniki, rodzaj finansowania, czas kontraktu a także wskazówki dotyczące profilu konsorcjum ) można znaleŸć w dokumencie Additional Information for Key Action "Sustainable Mobility and Intermodality" HTML PDF

3. Akcja kluczowa 3: Transport ladowy i technologie morskie (2 mln Euro) html
Land Transport and Marine Technologies Zadania, priorytety i strategia

Wszystkie zadania badawcze w tej akcji kluczowej otwarto dla sieci tematycznych i akcji skoordynowanych

4. Akcja kluczowa 4: Nowe perspektywy w aeronautyce (5 mln) html
New Perspectives in Aeronautics Zadania, priorytety i strategia

Wszystkie zadania badawcze w tej akcji kluczowej otwarto dla sieci tematycznych i akcji skoordynowanych

5. Działania BRT o charakterze bazowym ( 81 mln)
Generic Activities Zadania, priorytety i strategia html