ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ MŚP

NA PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW DO PROGRAMU CRAFT
w 5. Programie Ramowym Unii Europejskiej

Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym 5. Programu Ramowego Badań, Rozwoju i Prezentacji Unii Europejskiej (KPK) zaprasza małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) do składania wniosków na dofinansowanie kosztów przygotowania projektów do Programu CRAFT.

Ministerstwo Gospodarki już po raz drugi uruchamia specjalny Program o nazwie Dofinansowanie kosztów poniesionych przez MŚP na przygotowania projektów do programów Unii Europejskiej. Wspólne działania Ministerstwa Gospodarki i KPK mają na celu zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskich MŚP na rynku europejskim poprzez ułatwienie ich udziału w międzynarodowych programach UE i adresowane są przede wszystkim do firm innowacyjnych. Koncentracja pomocy finansowej i pomocy merytorycznej na grupie firm innowacyjnych, wyłonionych na zasadzie konkursu, pozwoli na najbardziej efektywne osiągnięcie zakładanych celów.

Doraźnym celem Programu jest pomoc MŚP (merytoryczna i finansowa) w przygotowaniu projektów do Piątego Programu Ramowego Unii Europejskiej (5PR) a w szczególności Programu CRAFT, obejmującego projekty opracowania i rozwoju nowych technologii realizowanych przez MŚP wspólnie z partnerami badawczymi.

Wniosek o dofinansowanie może być złożony jedynie przez firmę, która spełnia kryteria MŚP1. Rozpatrywane będą tylko wnioski złożone na odpowiednim formularzu i zawierające wszystkie wymagane załączniki. Dofinansowanie może obejmować do 60% kosztów przygotowania aplikacji jednak nie więcej niż 15 000 PLN. Łączny dostępny fundusz wynosi 450 000 PLN.

Dofinansowanie przeznaczone może być na pokrycie następujących rodzajów kosztów:

Wniosek powinien zawierać (patrz wniosek-wersja pdf, wniosek-wersja doc)):

Wnioski oceniane będą przez powołany przez KPK Zespół Ekspertów według następujących kryteriów:

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną zakwalifikowane do finansowania, otrzymają dofinansowanie po przedstawieniu dowodu nie zalegania z płatnościami na rzecz Urzędu Skarbowego i ZUS oraz podpisaniu odpowiedniej umowy z IPPT PAN jako jednostką macierzystą KPK.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami może zostać nadesłany pocztą (listem poleconym - decyduje data stempla pocztowego) lub złożona osobiście przed 03 września 2001 r. godz. 16:00 pod poniższym adresem:

Aneta Maszewska
Krajowy Punkt Kontaktowy 5.PR
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Ul. Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa
Tel: + 22 826 25 02, Fax: +22 828 53 70
E-mail: amasz@ippt.gov.pl

Informacje o konkursie oraz zasady przygotowania wniosku i formularz wniosku są dostępne w Internecie. Można je także otrzymać w KPK pod podanym wyżej adresem.

Informacje nt. projektów CRAFT dostępne są pod następującym adresem: http://5pr.kpk.gov.pl/prog_hor_2

1 MŚP jest firmą, która zatrudnia do 250 pracowników, posiada obrót roczny < 40 000 000 euro, sumę bilansową < 27 000 000 euro oraz w której jedno lub wiele dużych przedsiębiorstw obejmuje nie więcej niż 25% udziałów, z wyjątkiem instytucji finansowych nie mających kontroli nad MŚP.Początek strony Powrót