Wprowadzenie


Podprogram ENERGIA jest jednym z dwóch obszarów badawczych mieszczących się w IV Programie Tematycznym 5 Programu Ramowego. Budżet IV PT EESD wynosi 2 125 mln euro, z czego na podprogram ENERGIA przypada 1 042 mln euro.

Strategiczne cele podprogramu to

  1. rozwój trwałych systemów energetycznych dostarczających różnorodnych, wysokiej jakości i tanich usług energetycznych
  2. redukcja wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne.
W podprogramie ENERGIA wyróżniono dwie akcje kluczowe oraz jedną akcję ogólną.

Akcja kluczowa 5. Czyściejsze systemy energetyczne, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii.

Akcja kluczowa 6.Oszczędne i wydajne źródła energii dla konkurencyjnej Europy

Akcja ogólna: Socjoekonomiczne aspekty energii w perspektywie zrównoważonego rozwoju (wpływ na społeczeństwo gospodarkę i zatrudnienie).

W podprogramie ENERGIA nie przewidziano wsparcia dla rozbudowy infrastruktury badawczej.

Popierana jest współpraca, koordynacja i wzajemne uzupełnianie się poszczególnych akcji i programów tematycznych z jednoczesnym unikaniem ich zbędnego dublowania się. Szczególną uwage zwrócono na koordynację działań z różnych obszarów Programu Ramowego obejmujących badania mórz, problemy miast, transportu, przemian globalnych i technologii energetycznych.